Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Allmänna intressen

En översiktsplan ska redovisa hur kommunen tar hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användning av mark- och vattenområden. Mark och vatten ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för, med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.

Allmänna intressen är bland annat bostadsförsörjning, natur- och kulturmiljö, miljö- och klimataspekter, utformning av bebyggelse och infrastruktur, hushållning med mark och vatten, energiförsörjning. Övergripande allmänna intressen är att sträva efter långsiktigt god hushållning med mark och vatten, samt en god livsmiljö för alla människor som bor och vistas i kommunen.

Riktlinjer och ställningstaganden

I detta kapitel beskrivs hur kommunen beaktar allmänna intressen som bedöms vara väsentliga.

För respektive allmänt intresse anges riktlinjer som gäller i hela kommunen om inget annat framgår. Dessa riktlinjer ska användas tillsammans med de rekommendationer som framgår av markanvändningskartan och hänsynskartorna. De allmänna intressen som redovisas på någon av hänsynskartorna ges ställningstaganden som visas när man klickar på området i kartan.

 

 

Senast ändrad: 2023-02-14