Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Gestaltad livsmiljö

Gestaltad livsmiljö rör ny och befintlig bebyggelse i såväl stadsmiljö som landsbygd. Det handlar både om arkitekturens och kulturarvets kvaliteter.

Sedan 2018 finns ett nationellt mål att arkitektur, form, design, konst och kulturarv ska tas tillvara i samhällsbygget fullt ut. Alla har rätt till miljöer som är väl gestaltade, inkluderande och långsiktigt hållbara. Människan och människans behov ska därför vara utgångspunkten i utformning, planering och skötsel av miljöerna. Kvaliteten i arkitektur, form och design handlar inte bara om värde för beställare och brukare, utan för hela det omgivande samhället och framtida generationer.

Gestaltad livsmiljö rör många sakområden vilket förutsätter samarbete mellan olika kompetenser och mellan olika aktörer. Offentliga aktörer har en viktig uppgift i att vara förebild och visa vägen. Kommunen har en viktig roll genom sitt ansvar för planering, som huvudman för allmän platsmark, samt i rollen som byggherre, fastighetsägare och förvaltare.

Riktlinjer gestaltad livsmiljö

 • Prioritera barns behov vid avvägning mellan olika intressen i planering och byggande.
 • Utgå från platsens förutsättningar, karaktär och identitet.
 • Planera för ökad täthet och funktionsblandning i centrumnära och kollektivtrafiknära lägen.
 • Främja en god arkitektonisk och konstnärlig gestaltning av såväl allmän plats som kvartersmark.
 • Utforma offentliga rum så att de blir attraktiva, flexibla och inbjuder till ett aktivt stadsliv.

Nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitik

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås genom att:

 • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden
 • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids
 • det offentliga agerar förebildligt
 • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas
 • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla och
 • samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt

 

 

Senast ändrad: 2022-12-01