Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Trafik och mobilitet

Översiktsplanens riktlinjer om trafik och mobilitet utgår från kommunens trafik- och mobilitetsstrategi.

Riktlinjer trafik och mobilitet

  • Skapa ett finmaskigt och sammanhängande gatunät i kommunens tätorter.
  • Utforma gatumiljöer efter gatans funktion och så att man underlättar för invånarna att välja gång, cykel och kollektivtrafik i vardagen.
  • Skapa gena, trygga, säkra och sammanhängande gång- och cykelnät. Cykelnäten ska även vara tidseffektiva.
  • Verka för ökad standard på riksväg 77, E18 samt länsvägarna 76, 276 och 283.
  • Verka för en högklassig kollektivtrafik som är tillväxtskapande, tillgänglig, trygg och konkurrenskraftig.
  • Verka för att etablera en direktlinje till Arlanda från Rimbo och Norrtälje stad.
  • Verka för en förlängning av Roslagsbanan till Rimbo.
  • Anordna pendlarparkering vid strategiska lägen vid trafikplatser eller andra platser med kapacitetsstark och regional kollektivtrafik. Prioritera platser som även har annan verksamhet för att skapa en trygg miljö.
  • Utgå från Basprognos 2040 vid bullerberäkningar och riskanalyser vid statligt vägnät.

Trafik- och mobilitetsstrategins målområden och målpunkter

Kommunen har tagit fram en trafik- och mobilitetsstrategi som anger kommunens syn på transportsystemet och hur mobilitet och resvanor kan utvecklas på ett hållbart sätt i kommunen (Trafik- och mobilitetsstrategi, Norrtälje kommun, 2022). Trafik- och mobilitetsstrategin omfattar sju målområden och elva målpunkter. Översiktsplanens riktlinjer om trafik och mobilitet utgår från trafik- och mobilitetsstrategins målområden och målpunkter.

Trafik- och mobilitetsstrategi, Norrtälje kommun år 2022

Stadens karaktär

1. Stadsbyggandet i Norrtäljes förorter ska erbjuda en bebyggelsestruktur som underlättar för hållbara färdmedel och resande

2. Den gestaltningsmässiga utformningen av tätorternas gatumiljö ska bidra till ökad användning och ökad vistelsetid för gående och cyklister. Gatuutformningen ska anpassas till gatans funktion.

Transportsystem

3. Gångnätet ska vara gent, tryggt, trafiksäkert och sammanhängande.

4. Cykelnätet ska vara sammanhängande, tidseffektivt och trafiksäkert.

5. Kollektivtrafiken ska vara tillväxtskapande, tillgänglig, trygg och konkurrenskraftig.

Trafikens omfattning

6. Transportsystemet ska underlätta för invånarna att välja gång, cykel, och kollektivtrafik som transportsätt i vardagen

7. Framkomligheten för samtliga trafikslag ska vara pålitlig.

Trafikens tillgänglighet

8. Transportsystemet i Norrtäljes tätorter ska vara tillgängligt för alla.

Trygghet

9. Det ska oavsett tid på dygnet upplevas tryggt att gå, cykla och åka kollektivtrafik.

Trafiksäkerhet

10. Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafikolyckor på det kommunala vägnätet.

Miljö och hälsa

11. Trafikens negativa inverkan på klimatet, miljön och människors hälsa ska minska.

 

Senast ändrad: 2024-04-09