Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Näringsliv och turism

Norrtäljes geografiska läge gör kommunen till en attraktiv bostadsort samtidigt som den har goda förutsättningar för en växande och varierande arbetsmarknad. Här finns även goda förutsättningar för småindustri och mer ytkrävande verksamheter.

Det geografiska läget är även kommunens främsta konkurrensfördel med goda förutsättningar för arbetspendling och närhet till stora arbetsmarknader som Stockholm, Arlanda och Uppsala men också dess komplementära plats för företag som behöver finnas i nära anslutning till Arlandaregionen.

Sysselsättningsgraden är 81,5% och därmed något högre än i Sverige i stort. Inkomst- och utbildningsnivåer ligger däremot lite lägre än Stockholm och riket. Vård och omsorg är den näringsgren som sysselsätter flest invånare i kommunen (18%) följt av handel (12%), företagstjänster (10%) och utbildning (10%). Det är idag fler som pendlar ut än in till kommunen för arbete. Antalet arbetstillfällen per invånare ligger i linje med genomsnittet av Sveriges kommuner.

I takt med att befolkningen ökar i kommunen är det viktigt att säkerställa att näringslivet har förutsättningar att utvecklas parallellt med bostadsutvecklingen för att bibehålla och stärka Norrtäljes attraktivitet. Under de kommande åren ska fler arbetsplatser skapas inom hela Norrtälje kommun för att säkerställa en levande kommun året runt. 

Turismen är viktig och utgörs i huvudsak av besöksnäring till kommunens skärgård, friluftsområden och kulturlandskapet.

Riktlinjer näringsliv och turism

  • Erbjuda en variation av företagsmiljöer, stärka det befintliga näringslivet samt säkerställa god kollektivtrafik till Stockholm, Arlanda och Uppsala i syfte att bredda arbetsmarknaden.
  • Verka för utbyggnad av digital infrastruktur/bredband i hela kommunen.
  • Lokalisera personal- och besöksintensiva verksamheter i kollektivtrafik- och centrumnära lägen och skapa planberedskap för ytkrävande verksamheter i strategiska lägen intill större trafikleder.
  • Eftersträva flexibla detaljplaner för att möta näringslivets om- och utbyggnadsbehov samt få snabba etableringsprocesser.
  • Värna och utveckla hållbar besöksnäring året runt i alla delar av kommunen.
  • Främja tillgängligheten till besöksmål genom kollektivtrafik, vandrings- och cykelleder.
  • Ändra endast användning av befintlig jordbruksmark om ändamålet är av väsentligt samhällsintresse och om alternativ som inte tar jordbruksmark i anspråk har utretts och funnits olämpliga.
Senast ändrad: 2022-12-01