Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Regionala och mellankommunala intressen

Enligt 2 kap. 3 § första stycket plan- och bygglagen ska hänsyn tas till mellankommunala och regionala förhållanden vid planläggning.

Detta innebär att kommunen inte bara ska ta hänsyn till förhållandena i angränsande kommuner utan också till behovet av samverkan och samarbete i ett bredare regionalt perspektiv.

Många av de frågor och de riktlinjer som beskrivs under respektive avsnitt under allmänna intressen har betydelse inte bara för Norrtälje kommun utan även för våra grannkommuner och ibland för en större region. Norrtälje kommun ligger i gränslandet mellan Stockholms län, Uppsala län och Östersjön. Kommunen omfattas av Stockholmsregionens RUFS 2050, men berör och berörs av andra angränsande kommuner och regioner i lika stor utsträckning.

Norrtälje kommun ingår i Stockholm Nordost, ett kommunövergripande samarbete tillsammans med Danderyd, Täby, Österåker, Vaxholm och Vallentuna. Syftet med samarbetet är en långsiktigt hållbar utveckling i regionen genom varierande stadsstrukturer, effektiva transporter, näringslivsutveckling och en utveckling av den regionala stadskärnan Täby-Arninge.

I detta avsnitt sammanfattas de frågor som har regional betydelse eller är av mellankommunalt intresse.

 • Arbetsmarknad och näringsliv
 • Bostadsförsörjning
 • Grön- och blåstruktur (natur och friluftsområden, kust och skärgård)
 • Transportinfrastruktur och kollektivtrafik
 • Vattenförsörjning
 • Energiförsörjning
 • Avfallshantering
 • Materialförsörjning

Arbetsmarknad och näringsliv

Norrtälje kommun har närhet till stora arbetsmarknader i Stockholm, Arlanda, Uppsala och Östhammar. Kommunens yta är stor, varför olika delar av kommunen har olika förutsättningar för pendling i olika riktningar. God kollektivtrafik till är en förutsättning för att pendlingen ska kunna ske på ett hållbart sätt. Pendlarparkeringar bidrar till att göra kollektivtrafiken tillgänglig för boende på landsbygden.

Inom kommunen finns mark som kan vara lämplig för transport- eller ytkrävande verksamheter. Sådana lokaliseringar är ofta svåra i storstadsregionen i övrigt.

Bostadsförsörjning

En väl fungerande bostadsmarknad är av avgörande betydelse för regionens fortsatta attraktivitet. Framför allt hänger Norrtäljes bostadsmarknad samman med angränsande kommuner i nordöstra Stockholmsregionen och Uppsala. En fungerande bostadsmarknad ställer krav på såväl utbyggnadstakt som en variation av boendeformer (pris, storlek och upplåtelseform).

Norrtälje kommun bidrar till regionens bostadsförsörjning genom attraktiva boendemiljöer i småstaden, den lilla tätorten, på landsbygden och i skärgården. Utbyggnadstakten balanseras mot stora investeringar, som utbyggnad av VA-kapacitet.

Grön- och blåstruktur

De gröna strukturerna bör ses i ett regionalt sammanhang och stråk med hög täthet av värdefulla områden bör ges förutsättningar att hänga samman och kopplas till värdetrakter i angränsande kommuner för att säkerställa spridningskorridorer för växter och djur.

Roslagens natur med kust och skärgård är ett stort regionalt besöksmål och viktig för det rörliga friluftslivet i regionen.

Transportinfrastruktur och kollektivtrafik

En regional arbetsmarknad ställer stora krav på transportinfrastrukturen och kollektivtrafiken för att pendling ska kunna ske på ett hållbart sätt. Norrtälje kommun ingår i Stockholm Nordost, ett kommunövergripande samarbete tillsammans med Danderyd, Täby, Österåker, Vaxholm och Vallentuna. Stockholm Nordost yttrar sig gemensamt i samband med framtagande av nationell infrastrukturplan, länsplan för regional transportinfrastruktur och andra beslut på nationell och regional nivå som nordostsektorn gemensamt påverkas av eller har intresse i.

Viktiga frågor för samarbetet är:

 • Förbättrad regional tillgänglighet och kapacitet i kollektivtrafiksystemet genom utveckling av Roslagsbanan med dubbelspår, förlängning till Stockholm city via Odenplan och till Arlanda och Rimbo samt utveckling av Arninge station som regional bytespunkt.
 • Utveckling av den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge samt förbättrade tvärförbindelser till och från andra regionala stadskärnor.
 • Förstärkt framkomlighet på Norrortsleden, Arningevägen och E18.
 • Utveckling av regionala cykelstråk.
 • Norrtälje kommun är också berörd av transportinfrastrukturen i Uppsala län. Samarbetet om transportinfrastruktur och kollektivtrafik över länsgränsen bör utvecklas.

Vattenförsörjning

Mälaren är primär dricksvattentäkt i Norrtälje kommun, liksom i en stor del av Stockholms län. Vattnet från Mälaren renas i Görvälnverket i Järfälla kommun. Norrtälje kommun är alltså till stor del beroende av dricksvatten och rening av dricksvatten utanför den egna kommunen. En stark tillväxt i regionen medför att produktionskapaciteten i Görvälnverket kan komma att behöva utökas. Det kommer också krävas stora åtgärder för att upprätthålla Mälarens goda vattenkvalitet.

Flera vattenförekomster i kommunen har högsta respektive hög regional prioritet enligt den regionala vattenförsörjningsplanen. Det innebär att de har bra egenskaper och stor potential för dricksvattenförsörjning. Vattenskyddsområdena och dess föreskrifter är i behov av revidering.

Energiförsörjning

Energiförsörjning behöver ses i ett regionalt, nationellt och ibland även internationellt perspektiv. Inom Norrtälje kommun finns ett stamnät med 220 kV ledningar och väster om kommunen, relativt nära kommungränsen, finns ett 400 kV stamnätsledningsnät mellan Forsmark och Stockholm som försörjer större delen av Mälardalen med energi. En stor del av Norrtälje kommun försörjs via transformeringsstationen i Tuna norr om Almunge i Uppsala kommun.

En internationell likströmsförbindelse går från Senneby till Åland.

Norrtälje kommun strävar efter att minska belastningen på det regionala nätet genom att ansluta fler fastigheter till fjärrvärmenätet och utveckla mer lokal förnybar elproduktion.

Kommunen ska vara föregångare genom att vid kommunala nybyggnationer använda klimatkalkyl och välja uppvärmningssystem utifrån minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.

Avfallshantering

Avfallshantering behöver ses i ett regionalt perspektiv för att bidra till ett hållbart samhälle med minskad klimat- och miljöbelastning.

Materialförsörjning

Kommunen strävar efter att skapa massbalans så lokalt som möjligt. Genom samverkan mellan olika aktörer ska massor som uppkommer vid exploatering så långt möjligt användas i närområdet för att minska mängden transporter. Exempelvis för att förlasta mark som står inför exploatering (belasta marken med massor för att få bättre byggbarhet), genom att skapa bullervallar eller spännande landskapsmodellering (när platsens förutsättningar så medger). Trots denna inriktning kan massor behöva ses i ett mellankommunalt eller regionalt perspektiv för att hitta lämpliga användningsområden eller platser att deponera massorna.

Kommunens bergtäkter används av flera kommuner i regionen.

 

 

 

 

 

Senast ändrad: 2022-12-01