Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Kulturmiljö

Kulturarvet bidrar till en stimulerande livsmiljö och är en viktig komponent för människors tillhörighet och identitet. Det är även en viktig resurs för rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring.

Bevarande och utvecklande av den befintliga bebyggelsemiljön är hållbart ur såväl ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Det är allas vårt ansvar att ta tillvara, utveckla och hålla kulturarvet levande. För att kulturmiljövärden ska bestå är det viktigt att kontinuiteten i miljön upprätthålls, till exempel genom att kulturmiljöers ursprung är fortsatt tydliga och att kopplingar mellan olika tider bevaras.

Kulturmiljö förekommer i olika lager och skalor. Enskilda byggnader och monument kan exempelvis pekas ut som byggnadsminne eller skyddas enligt detaljplan. Men även hela miljöer och områden kan ha höga kulturmiljövärden, där värdet snarare rör en helhet än enskilda byggnader. Viktigt att komma ihåg är att all bebyggelse på sätt och viss utgör en kulturmiljö, däremot har inte alla byggnader och miljöer samma värde.


Kulturmiljöer är miljöer som präglats av mänsklig aktivitet och verksamhet och därför vittnar om historiska och geografiska sammanhang. Det kan exempelvis handla om förhistoriska lämningar eller moderna bebyggelsemiljöer, och innefatta allt från enskilda byggnader till hela områden. De materiella och immateriella uttryck som vittnar om den mänskliga påverkan kallas kulturarv. Det är ett bredare begrepp där även bland annat traditioner, verksamheter, kunskap, språk eller hela tidsepoker innefattas. Värdefulla kulturmiljöer regleras av flera lagstiftningar. De mest centrala är kulturmiljölagen (1988:950), miljöbalken (1998:808) samt plan- och bygglagen (2010:900).


Riktlinjer kulturmiljö

  • Se kulturmiljön som en resurs och tillgång.
  • Utgå från varje plats förutsättningar och ta tillvara dess kvaliteter och värden i den kommunala planeringen.
  • Utforma och anpassa ny bebyggelse så att miljöns värden bibehålls och stärks.
  • Ta särskild hänsyn till siktlinjer, skala och bebyggelsemönster vid nybyggnation.
  • Tillfråga antikvarisk kompetens vid planering och lovärenden i känsliga miljöer för att säkerställa att inga värden går förlorade.
  • Håll större kulturhistoriskt värdefulla öppna landskapsrum fria från bebyggelse.
  • Skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i framtagande av detaljplan genom skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud.

 

Senast ändrad: 2023-10-16