Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Norrtälje kommuns förhållningssätt till riksintressen

I detta kapitel beskrivs på vilket sätt riksintressen inom Norrtälje kommun berörs av översiktsplanens förslag, hur de har tillgodosetts samt kommunens uppfattning i de fall den avviker från statens vad gäller specifika riksintressen.

Samtliga riksintressen redovisas i sin helhet i hänsynskartorna. Generellt bedömer kommunen att ett riksintresse är tillgodosett om översiktsplanen inte redovisar några anspråk på förändring inom eller i direkt anslutning till området. Översiktsplanens tematiska riktlinjer säkerställer att respektive riksintresse inte påverkas på ett påtagligt sätt. Skydd i form av exempelvis reservat eller detaljplan bedöms också vara ett sätt att ytterligare tillgodose riksintresset.

För att kommunen ska kunna bedöma hur riksintressena kan tillgodoses behöver värdebeskrivningarna vara tydliga. Med otydlig beskrivning av riksintressets motiv blir det svårare att identifiera relevant påverkan och att utvärdera konsekvenser för riksintresset.

Motiv till riksintresseanspråken och värdebeskrivningar finns tillgängliga hos respektive ansvarig myndighet. Flertalet av de riksintressen som pekats ut av riksintressemyndigheterna tillkom redan under 1980-talet och har inte varit föremål för översyn sedan dess. Vissa myndigheter har gjort en granskning, men det finns ett stort behov av en total översyn.

I detta avsnitt redogörs för kommunens förhållningssätt till riksintressen i hela kommunen utom inom gränserna för fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad och Rimbo. Se i respektive fördjupning hur kommunen förhåller sig till riksintressen där.

Senast ändrad: 2024-04-10