Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Riksintresse för energiproduktion, 3 kap 8 § miljöbalken

Kommunen anser inte att området vid Svenska Björn bör kvarstå som riksintresse för vindbruk då den statliga havsplanen anger att riksintresseanspråk för totalförsvaret och försvarsintressena ska ges företräde inom berört havsområde.

Riksintresseanspråket för vindbruk och andra allmänna intressen av väsentlig betydelse bedöms inte vara förenliga med riksintresseanspråk för totalförsvaret. Kommunen anser att området vid Svenska Björn inte är lämpligt för vindkraftverk med anledning av höga naturvärden och sjöfartens intressen. Havsområdet ingår i ett större opåverkat område, naturreservatet Svenska Högarna, riksintresse för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust samt farled.

Vindkraftverk skulle kraftigt påverka områdets höga naturvärden och försvåra för sjöfarten. Området vid Svenska Björn redovisas som havsområde på markanvändningskartan. Allmänna intressen att ta hänsyn till framgår av hänsynskartan.

Utbyggnadsområde för verksamheter/industri väster om Hallstavik berör delvis riksintresse för energiproduktion. Kommunen bedömer att området kan utformas så att påverkan på riksintressets värden endast blir små.

 

Senast ändrad: 2023-10-16