Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Riksintresse för kommunikationer 3 kap 8 § miljöbalken

I detta avsnitt beskrivs det hur riksintresse för kommunikationer inom Norrtälje kommun berörs av översiktsplanens förslag.

Trafikverket har beslutat att riksväg 77 inte längre ska vara av riksintresse. Kommunen anser tvärtom att riksväg 77 ska vara av riksintresse då det är en viktig transportled för godstransporter till och från Kapellskär och då den binder samman europavägarna E18 och E4. Både Kapellskär och europavägarna ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och är anläggningar av riksintresse.

Riksväg 77 behöver dras i en ny sträckning söder om Rimbo och Finsta för att skapa förutsättningar för centrumutveckling och säkrare trafiksituation i Rimbo. Riksväg 77 bör kopplas till trafikplats Rösa för att ge kortast färdväg och bäst restid för långväga tung trafik och för regional trafik. Kollektivtrafiken kan då utvecklas mellan Norrtälje stad och Arlanda/Märsta och stärka förutsättningarna för arbetspendling och övriga resor.

Norrtälje kommuns kopplingar österut mot de regionala stadskärnorna Arlanda-Märsta och Uppsala begränsas idag av undermålig standard vad gäller trafiksäkerhet och hastighet. Norrtälje kommun behöver ges förutsättningar för utveckling genom förbättrad väginfrastruktur i detta stråk.

Kommunen avser att samråda med respektive flygplats, Luftfartsverket och Försvarsmakten i ärenden som berör deras intressen.

Bebyggelse, anläggningar och verksamheter ska undvikas i anslutning till farleder för att säkerställa sjöfartens framkomlighet och för att erhålla tillräcklig säkerhet och undvika bullerstörningar. Hänsyn ska tas till svallpåverkan från sjötrafik. Belysning invid farleder ska utformas så att den inte bländar sjötrafiken.

Senast ändrad: 2024-04-11