Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Riksintresse för kulturmiljövården 3 kap 6 § miljöbalken

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har reviderat tre områden av riksintresse för kulturmiljövården i Norrtälje kommun (2022-09-19); Herräng (AB97), Hallstavik (AB96) och Norrtälje (AB84). Områdena har utökats jämfört med tidigare avgränsning och fått ny värdebeskrivning.

 


Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt (3 kap 10 § miljöbalken).


Riksintresset i Herräng har utökats österut. Syftet med utökningen är att värna gruvhålen, inte att värna den bebyggelse som omfattas av utökningen. Riksintresset bedöms inte påverkas, då översiktsplanen inte redovisar några anspråk på förändring här.

Riksintresset i Hallstavik har utökats västerut för att innefatta Edeboviken samt något österut för att innefatta offentliga byggnader och gemensamma samhällsfunktioner såsom ungkarlshotell, skola, kyrka, badhus, idrottsplats och ishall. Hallstavik är även av riksintresse för industriproduktion och större delen av samhället är detaljplanelagt för industri.

Utbyggnadsområde för bostäder och centrumändamål vid Väddö kanal i Älmsta ligger inom riksintresse för kulturmiljövården enligt gällande detaljplan. Eventuell påverkan på riksintressets värden bedömdes i samband med detaljplaneprocessen.

 

 

Senast ändrad: 2023-10-16