Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Riksintresse för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust, 4 kap 2 och 4 §§ miljöbalken

Hela ytterskärgården, Norrtäljeviken, Väddö kanal och viken in till Hallstavik utgör riksintresse för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust (4 kap. miljöbalken).

Riksintressenas västra gräns preciserades i Fördjupad översiktsplan för skärgården, antagen 2005. Dessa preciseringar har överförts till förslaget till ny översiktsplan.

Kommunen ser positivt på utveckling av befintliga orter i kustområdet. För att bibehålla en levande skärgård är det viktigt att möjliggöra för människor att bo och verka här. Bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Flera tätorter (enligt SCB:s definition) finns idag på Rådmansölandet, Blidö, Väddö, Grisslehamn och Herräng. Utöver dessa tätorter finns flera bebyggelsegrupper som är nära att definieras som tätort. Kommunens syn är att sådana småorter bör ses som tätort, särskilt om orterna har närhet till samhällsservice. Det handlar framför allt om följande orter:

  • Furusund-Köpmanholm. Dessa orter fungerar i praktiken som en tätort då de endast delas av ett smalt sund med färjetrafik som sammanbinder vägnätet. Här finns samhällsservice i form av livsmedelsbutik och skola.
  • Harg-Karlsängen på Vätö. Dessa orter fungerar i praktiken som en tätort då de ligger så nära varandra att de nästan utgör sammanhängande bebyggelse. Harg utgör en servicenod för Vätö. Här finns samhällsservice i form av livsmedelsbutik och skola.

Vid utveckling av tätorter och det lokala näringslivet inom riksintresse för högexploaterad kust och rörligt friluftsliv ska allmän lämplighetsbedömning enligt 2 kap. plan- och bygglagen tillämpas på samma sätt som i resten av kommunen. Tillgång på dricksvatten och förutsättningar att anordna en hållbar VA-lösning ska alltid säkerställas. Detta innebär en begränsande faktor för ny bebyggelse i skärgården.

Kommunens syn är att övrig sammanhängande bebyggelse i skärgården varsamt kan kompletteras och utvecklas utan att påtagligt skada riksintressenas värden. I första hand genom komplettering inom befintlig bebyggelse, men i viss mån även genom att utöka det bebyggda området. Prövning av ny bebyggelse som utökar det bebyggda området ska ske genom detaljplan.

Exploatering och andra ingrepp som inte rör utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet ska prövas gentemot påverkan på natur- och kulturmiljövärden för att undvika påtaglig skada. Turismens och det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas. Även den kumulativa effekten ska beaktas vilket innebär en restriktiv hållning även för mindre ingrepp i naturområden.

Utbyggnadsområde för verksamheter och industri längs Rådmansövägen mot Kapellskär kan i viss mån komma att påverka riksintressenas värden. Kommunen bedömer att det är av stor vikt att ge förutsättningar för verksamheter med koppling till Kapellskärs hamn, nära hamnen, för att den ska kunna fortsätta utvecklas för godstransporter.

Kapellskärs hamn ingår i det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) vars syfte är att skapa ett tillförlitligt transportnät av hög kvalitet som bidrar till en funktionell inre marknad inom EU. Tillgänglig verksamhetsmark med koppling till hamnen bedömer kommunen ligga i linje med syftet för TEN-T, och därav av internationell betydelse. Kapellskärs hamn är av riksintresse för kommunikationer vilket innebär att riksintressenas värden behöver avvägas mot varandra.

 

 

Senast ändrad: 2023-10-17