Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Riksintresse för totalförsvarets anläggningar 3 kap 9 § miljöbalken

Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet, i andra fall inte.

Områden i form av övnings-, skjutfält och flygflottiljer redovisas i hänsynskartorna, medan andra områden inte kan redovisas av sekretesskäl. De senare har ofta koppling till spanings- kommunikations- och underrättelsesystem.

Riksintresseområdena inom Norrtälje kommun är skjutfälten Roten, Väddö, Gisslingö samt Söderarm. Delar av kommunens västra delar berörs även av MSA-ytor till Uppsala flygplats samt influensområde till Arlanda flygplats.

Försvarets riksintressen har en omgivningspåverkan dels i form av buller och fara för tredje man, dels i form av krav på hinderfrihet. Krav på hindersfrihet finns bland annat för att det bedrivs målflygsverksamhet. I övrigt kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Höga objekt kan påverka både militär luftfart, övnings- och skjutverksamhet och olika tekniska system som är av riksintresse för totalförsvaret, till exempel radiolänk och radar.

Försvarsmakten ska kontaktas i tidigt skede av plan-, miljö- och byggnadsärenden i områden som är av riksintresse, samt vid höga objekt i hela kommunen. Som högt objekt räknas byggnad eller anordning högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse (tätort) och 20 meter utanför tätort. Delar av Rimbo berörs av MSA-ytor till Uppsala flygplats och är därmed ett särskilt utpekat samrådsområde vid höga objekt.

Utbyggnadsområde för bostäder och centrumändamål vid Väddö kanal i Älmsta, ligger inom riksintresse för totalförsvarets anläggningar enligt gällande detaljplan. Eventuell påverkan på riksintressets värden bedömdes i samband med detaljplaneprocessen.

Områden för verksamheter i södra Älmsta ligger också inom riksintresse för totalförsvarets anläggningar (område med särskilt behov av hinderfrihet). Kommunen bedömer att områdena kan utformas så att påverkan på riksintressets värden endast blir små.

 

 

Senast ändrad: 2023-10-16