Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Utstakning och lägeskontroll

En byggnad behöver med säkerhet hamna där du fått lov att bygga den. Enligt plan- och bygglagen kan den därför behöva utstakas. För att kontrollera att byggnaden verkligen hamnar på rätt plats och utformas enligt bygglovet kan dessutom en lägeskontroll behöva göras.

En nybyggnad, tillbyggnad eller annan byggnad måste uppföras på den plats och se ut så som du angett i dina inskickade handlingar.

Utstakning

Utstakning innebär att byggnadens läge märks ut på marken innan byggnadsarbetena påbörjas. Om du köpt en nybyggnadskarta – typ A eller typ B så finns höjdinformation med på den. För att grundläggaren ska kunna beräkna hur mycket som ska schaktas eller fyllas upp sätts även höjden på en fast punkt ut i samband med utstakningen. Denna punkt brukar kallas för ”byggfix” och är referenshöjd som hjälper grundläggaren att inte bygga grunden för hög eller för låg.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är detsamma som en inmätning och visar var en byggnad hamnade. Den kan göras antingen innan man gjuter grunden för att vara säker på att man bygger på rätt plats eller efter att byggnaden är uppförd för att man ska kunna få slutbesked. Man kontrollerar att byggnadens storlek och läge stämmer överens med bygglovet. 

Byggherren ansvarar alltid för att lovet följs och att byggnaden hamnar på rätt plats, oavsett om utstakning krävts eller inte.

När behövs utstakning och lägeskontroll?

Bygglovsenheten, utifrån plan- och bygglagen (PBL), avgör om det finns behov av utstakning eller lägeskontroll för byggåtgärden. Om utstakning krävs framgår det i bygglovsbeslutet. Om lägeskontroll behövs framgår det som en kontrollpunkt i kontrollplanen.

Om kontrollansvarig och kontrollplan

Vem utför utstakning och lägeskontroll?

Utstakning och lägeskontroll kan göras av Norrtälje kommuns geodataenhet eller av sakkunnig utsättare, till exempel en mätningskonsult, som fått godkännande av Bygg- och miljönämnden att utföra utstakningen. Nämndens delegat, i detta fall geodataenhetens chef, granskar att konsultens utbildning och arbetslivserfarenhet uppfyller Lantmäteriets rekommendationer ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet” (Bilaga 1 till A§348). 

Ansökan om tillstånd för egen utstakare

Ansökan görs via e-tjänst och en administrativ avgift för utfärdandet tas ut.

Ansökan om tillstånd för egen utstakare (e-tjänst)

Mer information

Mer utförlig information om utstakning, lägeskontroll och Lantmäteriets rekommendationer ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet”, finns på Boverkets webbplats.

Utstakning och lägeskontroll (boverket.se)

Beställa utstakning 

Beställning av utstakning (e-tjänst)

Vad kostar det?

Avgifter och taxor i Norrtälje kommun

Sjötransport

Vid mätningsuppdrag på öar utan färjeförbindelse eller fast landförbindelse tillkommer kostnad för transport med taxibåt. Om beställaren av uppdraget kan tillhandahålla egen sjövärdig båt för transport till och från ön, kan det vara ett alternativ. Bedömning sker från fall till fall.

  • Båten måste vara tillräckligt stor för rådande väder samt ha hytt för att skydda såväl personal som utrustning.
  • Föraren ska ha god sjövana.

Bedömning om kraven kan anses vara uppfyllda sker på plats och vi förbehåller oss rätten att boka om uppdraget till ett senare tillfälle om så inte är fallet.

Mer information
    Senast ändrad: 2024-01-15