Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Viktiga dokument inför startbesked

När du bygger en större byggnad eller gör större förändringar som kräver ett tekniskt samråd, behöver kommunen lite mer information inför utfärdande av lov eller startbesked. Vi listar dom nedan.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentationen ska alltid tas fram vid nybyggnation, inredning av vind och annan ändring av byggnad som påverkar brandskyddet.

När ska brandskyddsdokumentation upprättas 

 Dokumentationen ska finnas framme till det tekniska samrådet och innehålla det övergripande brandskyddet för byggnaden. Vid större byggprojekt är det lämpligt att ta hjälp av en brandkonsult för att projektera brandskyddet och ta fram en brandskyddsdokumentation.

Mer information om brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation finns här.

Om brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering (Boverket)

Certifierade byggprojekteringsföretag

Plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, ändrades den 1 augusti 2022 för att möjliggöra för byggherrar att använda ett certifierat byggprojekteringsföretag vid nybyggnad av vissa bostadshus. 

Mer information finns på Boverkets hemsida: 

Om certifierade byggprojekteringsföretag (Boverket)

Om att ifall det är uppenbart för en byggherre att ett certifierat byggprojekteringsföretag har åsidosatt sina uppgifter ska byggherren underrätta byggnadsnämnden om detta.

Energihushållning

Kraven på energihushållning i Boverkets byggregler, BBR, styrs av kraven i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. I BBR anges de minimikrav en byggnad måste uppfylla avseende energianvändning och värmeisolering.

Mer information om krav och redovisning finner du här:

Om energihushållning (Boverket)

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Mer information om kontrollansvarig och dess uppdrag finner du här:

Om kontrollansvarig (Boverket)

Hör gärna av dig till Kontaktcenter om du är osäker på om ditt projekt kräver en kontrollansvarig eller inte. 

Kontrollplan

En kontrollplan ska minska risken för fel och säkerställa att byggnationen utförs på ett säkert sätt. För nästan alla byggåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Kontrollplanen ska vara anpassad för det specifika projektet och är uppbyggd som en checklista där kontroll ska ske gentemot bland annat Boverkets byggregler i både projekteringsskedet som byggskedet. 
 
Mer information om kontrollplan och vad den ska innehålla finns här:
 

Tillgänglighetsutlåtande

Bygg- och miljönämnden kan kräva att en certifierad sakkunnig ska kontrollera att de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet är uppfyllda, när byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig. Uppgiften för en certifierad sakkunnig i tillgänglighet utifrån PBL är begränsad till att genomföra de kontroller av de tekniska egenskaperna som bestämts av byggnadsnämnden i kontrollplanen. Intyg ska lämnas av den sakkunnige beträffande det som kontrolleras, om bygglagstiftningens krav uppfylls eller inte.

Mer information om tillgänglighet finner du här:

 

 

Senast ändrad: 2023-03-20