Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga en ny huvudbyggnad, större tillbyggnad, större teknikbyggnad, bygga inom strandskydd eller har behov av utredda fastighetsgränser för gränsnära åtgärder behöver du en nybyggnadskarta som underlag när du ska rita din situationsplan.

En nybyggnadskarta är ett underlag som visar hur platsen ser ut nu, innan några mark- eller byggåtgärder är utförda. En situationsplan är en nybyggnadskarta som man ritat in mark-, bygg- eller rivningsåtgärder på.

Sammanfattat köper du en nybyggnadskarta av geodataavdelningen, ritar in hur du ska ändra marken, vad du ska bygga eller riva och skickar sedan in den som en situationsplan till bygglovavdelningen.

Olika typer av nybyggnadskartor

Det finns tre kategorier av nybyggnadskartor:

 • Nybyggnadskarta – typ A (för kommunal VA-anslutning)
 • Nybyggnadskarta – typ B
 • Nybyggnadskarta – typ C (enklare karta i PDF-format utan höjd- och markinformation)

 

På nybyggnadskartan redovisas uppgifter om bland annat markförhållanden, väghöjder, fastighetsgränser samt detaljplanebestämmelser i skala 1:500 eller 1:1000. För typ A levereras även information om vatten- och avloppsanslutningar. Om du i din beställning anger vad du ska göra, så försöker vi anpassa kartan så mycket vi kan efter dina behov.

Om du vill beställa en nybyggnadskarta för en del av en större fastighet måste du bifoga en översiktsbild som tydligt visar området du önskar få karterat. Som underlag kan du använda vår egen kommunkarta eller valfri gratiskarta.

Exempel på översiktsbild (PDF)

Norrtälje kommuns karta (norrtalje.se)

Vi behöver tid på oss att tillverka kartan – beställ den minst fyra veckor innan du tänker skicka in din bygglovsansökan!

Beställ via vår e-tjänst

Beställ nybyggnadskartan via vår e-tjänst. Mer information om hur du går tillväga finns i e-tjänsten. Du behöver e-legitimation för att göra din beställning. Vi tar ut en avgift för kartan.

Mät- och karttaxa

Om du inte kan/vill använda e-tjänsten eller saknar e-legitimation kan du skriva ut en pappersblankett. Fyll i, skriv under och skicka in din beställning tillsammans med eventuell bilaga.

E-tjänst och blankett för beställning av nybyggnadskarta

Vilken nybyggnadskarta behöver du?

Nybyggnadskarta – typ A

Filformat: DWG/DXF/PDF

Används vid ansökan om bygglov för ny huvudbyggnad av en- eller tvåbostadshus, flerbostadshus, verksamhetsbyggnad, industri, samt större tillbyggnad där nybyggnationen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen har i vissa områden ett allmänt ledningsnät för vatten och avlopp (VA) där en förbindelsepunkt anlagts vid tomtgränsen. Där ansluts din fastighet till kommunens VA-ledningsnät om sådant finns. Kommunen bygger, förvaltar samt sköter driften av dessa ledningar.

Exempel på en situationsplan med nybyggnadskarta - typ A som underlag

Nybyggnadskarta – typ B

Filformat: DWG/DXF/PDF

Ska användas vid ansökan om marklov, bygglov för ny huvudbyggnad av en- eller tvåbostadshus, flerbostadshus, verksamhetsbyggnad, industri, större tillbyggnad, större teknikbyggnad eller där nybyggnationen får egen vatten- och avloppslösning och inte ansluts till det kommunala VA-nätet.

Byggnaden kan till exempel istället anslutas till en enskild avloppsanläggning, gemensam avloppsanläggning eller kommunalt VA via en VA-samfällighet. I det sistnämnda fallet är kommunen ledningsägare fram till en gemensam anslutningspunkt för ett helt område och inte till varje lott i området.

Exempel på en situationsplan med nybyggnadskarta - typ B som underlag

Nybyggnadskarta – typ C

Filformat: PDF

Enklare karta avsedd för mindre åtgärder. Den innehåller inte höjd- eller markinformation och levereras endast som PDF (önskar du CAD-filer, redovisade markförhållanden eller då fastighetsgränser och/eller strandskydd måste utredas, behöver du istället beställa en nybyggnadskarta typ B).                                                          Exempel på åtgärder med en nybyggnadskarta typ C som underlag kan vara:

 • ansökan om bygglov för komplementbyggnad (max 30 m²), mindre tillbyggnad, plank eller skylt
 • ansökan om rivningslov
 • anmälan om installation av eldstad/rökkanal
 • anmälan om attefallsåtgärd, det vill säga: attefallsbyggnad (max 30 m²), tillbyggnad av huvudbyggnad (max 15 m², byggnation av högst två takkupor eller inredning av ytterligare en bostad i ett bostadshus. 

Dessa krav måste vara uppfyllda för att du ska kunna beställa en nybyggnadskarta typ C:

 • Utredda och fastställda gränser i koordinatsystemet SWEREF 99 18 00 måste finnas i vår baskarta.
 • Fastigheten måste antingen ligga inom eller helt utanför strandskyddat område.

       Vi hör av oss om kraven ej uppfylls och kartbeställningen därmed skulle behöva ändras.                                 Ibland innehåller inte nybygnadskarta typ C tllräcklig information för att kunna användas som                           beslutsunderlag, om så är fallet kommer du att bli ombedd att beställa en nybyggnadskarta typ B istället.

Exempel på en situationsplan med nybyggnadskarta - typ C som underlag

Karta som underlag för förhandsbesked

Vid ansökan om förhandsbesked rekommenderar vi i första hand en utskrift från Lantmäteriets fastighetskarta i skala 1:1000. En kartutskrift ur Lantmäteriets fastighetskarta skriver du ut direkt i rätt skala från Lantmäteriets hemsida.

Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Vad händer sedan?

När du fått din nybyggnadskarta ska du själv rita in följande uppgifter på kartan:

 • Den nya byggnadens placering på fastigheten.

Måttsättningen är viktig. Lägg tid på den. Ange tre vinkelräta mått från närmast belägna fastighetsgräns till byggnadens hörn. Två av måtten ska gå till ett och samma hörn. Det tredje måttet går till ett annat hörn. Kika på exempelritningarna om du känner dig osäker.

 • Förslag till sockelhöjd (SH) alternativt färdig golvhöjd (FG) för nybyggnad.
 • Byggnadens entré markeras med en pil.
 • Befintliga byggnader som skall rivas markeras med kryss.
 • In- och utfarter till/från fastigheten (ha tillstånd från väghållaren).
 • Parkeringsplatser.
 • Eventuell placering av avloppsanläggning för enskilt avlopp samt eventuella närliggande vattenbrunnar.
 • Markplanering (markera markområden som schaktas eller fylls ut med jord eller fyllnadsmassor).

Nu har din nybyggnadskarta blivit den situationsplan som du ska bifoga din bygglovsansökan. Skicka in den som PDF via e-tjänsten för snabbast handläggning.

Att tänka på

Om du vill skriva ut PDF:en, kontrollera först kartans storlek (om det är en A4 eller en A3). Vid utskrift av kartan behöver du ställa in skrivaren så att den skriver ut skalenligt i 100%. Kontrollera så att skrivaren inte anpassar utskriften eller förändrar skalan.

Lägg tid på att tänka igenom nya byggnaders placering när du ritar in dem på nybyggnadskartan. Sådant som påverkar är till exempel rådande mark- och grundläggningsförhållanden, berg i dagen, diken, solens läge, träd som ska sparas, avloppsanläggningar och befintliga brunnar m.m. Byggnaden kommer att utstakas exakt med de måtten som du angett på din situationsplan. Mät därför väldigt noga och måttsätt två av byggnadens hörn till närmaste fastighetsgränser. OBS! All måttsättning ska vara vinkelrät mot fastighetsgräns! Ta hjälp av en mätningskonsult om det är svårt. Att ändra en byggnades läge efter bygglovsbeslut måste prövas och kan kräva ett nytt bygglov.

  Senast ändrad: 2023-10-17