Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Namnsättning av gator och vägar samt numrering av byggnader

Det är kommunen som har ansvaret för namnsättning av gator och vägar i kommunen och för att varje bostadsentré har en unik adress.

För varje bostadsentré ska det finnas en unik adress, enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister. Kommunens adressgrupp följer upp att namn och nummer sätts, samt kontrollerar de namnförslag som inkommer så att de följer kulturmiljölagens paragraf om god ortnamnssed. 

God ortnamnssed (lantmateriet.se)

Kommunens adressgrupp

Adressgruppen ligger under geodataavdelningen och tar fram förslag på gatu-, torg-, bro- och vägnamn i kommunen. Lantmäteriets ortnamnsfunktion är remissinstans och Bygg- och miljönämnden är beslutande inom tätorterna Norrtälje stad, Rimbo, Hallstavik och Älmsta. Utanför tätorterna är nämndens delegat, i detta fall geodataavdelningens chef, den som tar beslut om ortnamn.

Om vägnamn eller nummer saknas

Om exempelvis räddningstjänst och ambulans snabbt ska hitta fram till rätt bostad är det nödvändigt att den har en korrekt och unik belägenhetsadress. Detta gäller både enfamiljs- och flerfamiljshus. Även verksamheter behöver en adress för besök eller leveranser. Genom att koppla adressen till en byggnad blir den sökbar med GPS och på internet. Kopplingen görs i Lantmäteriets adressregister.

Både vägföreningar samt boende efter väg som saknar vägförening är välkomna med namnförslag. Ansökan ska vara gemensam för alla boende efter vägen. Vägar med färre än 8–10 fastigheter adresseras oftast utifrån den större vägen den utgår ifrån.

Kontakta oss om nuvarande numrering inte är optimal så att blåljuspersonal, taxi, färdtjänst, leverantörer av produkter och tjänster med flera, kan hitta rätt.

Kontakta kommunens adressgrupp

Att tänka på vid förslag till nya vägnamn

 • Försök att hitta ett namn med lokal anknytning. Det behöver vara unikt och kunna associeras med platsen.
 • Namn efter levande personer används inte.
 • Namnet behöver vara utformat så att det inte förväxlas med redan existerande namn.
 • Det behöver vara lätt att stava samt lätt att säga och uppfatta.

När adresserna är fastställda

Det här händer när adresserna är fastställda:

 • Adresserna registreras i Lantmäteriets adressregister.
 • Bygg- och miljönämnden skickar ut ett besked om fastställd adress till lagfarna ägare. Om det bor andra personer än lagfaren ägare på fastigheten så är det fastighetsägaren som informerar dessa.
 • Skattemyndigheten/folkbokföringen och övriga myndigheter blir underrättade om adressändringen.
 • Du själv underrättar privatpersoner, föreningar eller företag som inte uppdaterar sina adressuppgifter från folkbokföringen.
 • Fastighetsägare märker upp postlåda med den nya adressen, samt ansvarar för att husnummer placeras väl synligt på fasaden.
 • Väghållaren ansvarar för skyltning av vägnamn. Väghållare kan vara Trafikverket, kommunens gatu- och parkavdelning, en vägförening eller en privatperson.

Skyltning av vägnamn

När beslutet om vägnamnet är meddelat behöver vägen skyltas upp. Väghållaren ansvarar för skyltning och kostnader förknippade med det. Väghållare kan vara Trafikverket, kommunens gatu- och parkavdelning, en vägförening eller en privatperson.

Vägmärken för vägnamn (transportstyrelsen.se) 

Om adress saknas eller behöver uppdateras

Vi hjälper till

 • om en byggnad saknar nummer
 • om en tomt saknar adress
 • om en hyresgäst ska ha en egen postlåda/adress
 • om en byggnad tidigare haft två lägenheter (t ex med bokstavstillägg A och B) men numera ska brukas som endast enfamiljshus.

Kontakta adressgruppen

Kontakta adressgruppen via kontaktcenter.

Kontakt, e-förslag och felanmälan

Senast ändrad: 2023-07-25