Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga en ny huvudbyggnad, större tillbyggnad, större teknikbyggnad, bygga inom strandskydd eller har behov av utredda fastighetsgränser för gränsnära åtgärder behöver du en nybyggnadskarta som underlag när du ska rita din situationsplan.

En nybyggnadskarta är ett underlag som visar hur platsen ser ut nu, innan några mark- eller byggåtgärder är utförda. En situationsplan är en nybyggnadskarta som man ritat in mark-, bygg- eller rivningsåtgärder på.

Sammanfattat köper du en nybyggnadskarta av geodataavdelningen, ritar in hur du ska ändra marken, vad du ska bygga eller riva och lämnar sedan in den som en situationsplan till bygglovavdelningen.

Olika typer av nybyggnadskartor

Det finns tre kategorier av nybyggnadskartor:

 • Nybyggnadskarta – typ A (för kommunal VA-anslutning)
 • Nybyggnadskarta – typ B
 • Nybyggnadskarta – typ C (enklare karta i PDF-format utan höjd- och markinformation)

 

På nybyggnadskartan redovisas uppgifter om bland annat markförhållanden, väghöjder, fastighetsgränser samt detaljplanebestämmelser i skala 1:500 eller 1:1000. För typ A levereras även information om vatten- och avloppsanslutningar. Om du i din beställning anger vad du ska göra, så försöker vi anpassa kartan så mycket vi kan efter dina behov.

Om du beställer en nybyggnadskarta för en del av en större fastighet, ska du bifoga en översiktsbild som tydligt visar den tänkta tomtplatsavgränsningen. Som underlag kan du använda vår egen kommunkarta eller valfri gratiskarta.

Exempel på översiktsbild (PDF)

Norrtälje kommuns karta (norrtalje.se)

Vi behöver tid på oss att tillverka kartan – beställ den minst fyra veckor innan du tänker skicka in din bygglovsansökan!

Beställ via vår e-tjänst

Beställ nybyggnadskartan via vår e-tjänst. Mer information om hur du går tillväga finns i e-tjänsten. Du behöver e-legitimation för att göra din beställning. Vi tar ut en avgift för kartan.

Mät- och karttaxa

Om du inte kan/vill använda e-tjänsten eller saknar e-legitimation kan du skriva ut en pappersblankett. Fyll i, skriv under och skicka in din beställning tillsammans med eventuell bilaga.

E-tjänst och blankett för beställning av nybyggnadskarta

Vilken nybyggnadskarta behöver du?

Nybyggnadskarta – typ A

Filformat DWG/DXF/PDF

Används vid ansökan om bygglov för ny huvudbyggnad av en- eller tvåbostadshus, flerbostadshus, verksamhetsbyggnad, industri, samt större tillbyggnad där nybyggnationen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen har i vissa områden ett allmänt ledningsnät för vatten och avlopp (VA) där en förbindelsepunkt anlagts vid tomtgränsen. Där ansluts din fastighet till kommunens VA-ledningsnät om sådant finns. Kommunen bygger, förvaltar samt sköter driften av dessa ledningar.

Exempel på en situationsplan med nybyggnadskarta - typ A som underlag

Nybyggnadskarta – typ B

Filformat DWG/DXF/PDF

Ska användas vid ansökan om marklov, bygglov för ny huvudbyggnad av en- eller tvåbostadshus, flerbostadshus, verksamhetsbyggnad, industri, större tillbyggnad, större teknikbyggnad eller där nybyggnationen får egen vatten- och avloppslösning och inte ansluts till det kommunala VA-nätet.

Byggnaden kan till exempel istället anslutas till en enskild avloppsanläggning, gemensam avloppsanläggning eller kommunalt VA via en VA-samfällighet. I det sistnämnda fallet är kommunen ledningsägare fram till en gemensam anslutningspunkt för ett helt område och inte till varje lott i området.

Exempel på en situationsplan med nybyggnadskarta - typ B som underlag

Nybyggnadskarta – typ C

Levereras endast som PDF

Denna karta är till för enklare åtgärder och innan man beställer den är det bra att känna till följande:

 • Ingen höjdinformation levereras på nybyggnadskarta typ C. Höjdkurvor/nivåkurvor och markhöjder levereras bara på nybyggnadskarta – typ A/B.
 • Denna karta är för fastigheter helt inom eller helt utom strandskydd. Om din fastighet delvis omfattas av strandskydd så behöver det utredas vart strandskyddet går och då beställer du en nybyggnadskarta – typ A/B istället.
 • Denna karta levereras endast om fastställda gränser i koordinatsystemet SWEREF99 18 00 finns i vår baskarta sedan tidigare. Om det saknas kommer du få ett svar tillbaka av oss att nybyggnadskarta - typ A/B gäller för din fastighet.

Ska du göra en mindre åtgärd kan det räcka med att presentera sina åtgärder på denna typ av karta. Sådana åtgärder kan till exempel vara:

 • ansökan om bygglov för mindre tillbyggnad, plank, skylt eller för komplementbyggnad på max 30 kvm som kräver ett bygglov
 • ansökan om rivningslov
 • anmälan om installation av eldstad/rökkanal
 • anmälan om Attefallsåtgärd, det vill säga: komplementbyggnad på max 30 kvadratmeter, tillbyggnad av huvudbyggnad med maximalt 15 kvadratmeter, byggnation av högst två takkupor eller inredning av ytterligare en bostad i ett bostadshus. 

Exempel på en situationsplan med nybyggnadskarta - typ C som underlag

Kartan är ett viktigt underlag för att handläggaren skall kunna fatta ett korrekt beslut i ditt ärende. Ibland har inte den enklare kartan tillräcklig information om fastigheten för att kunna användas som underlag för beslut. Om så är fallet, kommer du att bli ombedd att beställa och rita in sökt åtgärd på en nybyggnadskarta - typ B istället.

Karta som underlag för förhandsbesked

Vid ansökan om förhandsbesked rekommenderar vi i första hand en utskrift från Lantmäteriets fastighetskarta i skala 1:1000. En kartutskrift ur Lantmäteriets fastighetskarta skriver du ut direkt i rätt skala från Lantmäteriets hemsida.

Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Vad händer sedan?

När du fått din nybyggnadskarta ska du själv rita in följande uppgifter på kartan:

 • Den nya byggnadens placering på fastigheten.

Måttsättningen är viktig. Lägg tid på den. Ange tre vinkelräta mått från närmast belägna fastighetsgräns till byggnadens hörn. Två av måtten ska gå till ett och samma hörn. Det tredje måttet går till ett annat hörn. Kika på exempelritningarna om du känner dig osäker.

 • Förslag till sockelhöjd (SH) alternativt färdig golvhöjd (FG) för nybyggnad.
 • Byggnadens entré markeras med en pil.
 • Befintliga byggnader som skall rivas markeras med kryss.
 • In- och utfarter till/från fastigheten (ha tillstånd från väghållaren).
 • Parkeringsplatser.
 • Eventuell placering av avloppsanläggning för enskilt avlopp samt eventuella närliggande vattenbrunnar.
 • Markplanering (markera markområden som schaktas eller fylls ut med jord eller fyllnadsmassor).

Nu har din nybyggnadskarta blivit den situationsplan som du ska bifoga din bygglovsansökan. Skicka in den som PDF via e-tjänsten för snabbast handläggning.

Att tänka på

Om du vill skriva ut PDF:en, kontrollera först kartans storlek (om det är en A4 eller en A3). Vid utskrift av kartan behöver du ställa in skrivaren så att den skriver ut skalenligt i 100%. Kontrollera så att skrivaren inte anpassar utskriften eller förändrar skalan.

Lägg tid på att tänka igenom nya byggnaders placering när du ritar in dem på nybyggnadskartan. Sådant som påverkar är till exempel rådande mark- och grundläggningsförhållanden, berg i dagen, diken, solens läge, träd som ska sparas, avloppsanläggningar och befintliga brunnar m.m. Byggnaden kommer att utstakas exakt med de måtten som du angett på din situationsplan. Mät så noga du kan. Ta hjälp av en mätningskonsult om det är svårt. Förändringar av byggnaders läge efter bygglovsbeslut måste prövas och kan kräva ett nytt bygglov.

  Senast ändrad: 2023-09-13