Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga ny huvudbyggnad, större tillbyggnad eller större teknikbyggnad behöver du en nybyggnadskarta som underlag när du ska rita din situationsplan.

Det finns tre kategorier av nybyggnadskartor:

 • Nybyggnadskarta – typ A (kommunal VA-anslutning)
 • Nybyggnadskarta – typ B
 • Nybyggnadskarta - typ C (enklare karta)

På nybyggnadskartan redovisas uppgifter om bland annat markförhållanden, gatuhöjder, fastighetsgränser, detaljplanbestämmelser och vatten- och avloppsanslutningar (gäller typ A) i skalan 1:400, 1:500 eller 1:1000. Om du i din beställning anger vad du ska göra, så försöker vi anpassa kartan så mycket vi kan efter dina behov. En nybyggnadskarta beställer du från Samhällsbyggnadskontorets geodataavdelning. Vi tar ut en avgift för att tillverka kartan. Här hittar du Information om våra avgifter för kartor 

Om du beställer en nybyggnadskarta för en del av en större fastighet, ska du bifoga en karta i pdf-format som tydligt visar den tänkta tomtavgränsningen.

Exempel på karta i pdf-format som tydligt visar ny tomtavgränsning.

Som underlag för denna karta kan du använda vår egen Norrtäljekarta eller någon annan gratiskarta.

Vi behöver tid på oss att tillverka kartan – beställ den minst fyra veckor innan du tänker skicka in din bygglovsansökan!

Beställ via vår e-tjänst eller blankett

Beställ i första hand nybyggnadskartan direkt här från sidan via vår e-tjänst. Mer information om hur du går tillväga finns i e-tjänsten. Du behöver en e-legitimation för att göra din beställning. 

Om du inte kan/vill använda e-tjänsten eller saknar e-legitimation kan du skriva ut en pappersblankett samt fylla i, underteckna och skicka in din beställning tillsammans med eventuell bilaga.

Gå direkt till e-tjänsten och blanketten.

Vilken nybyggnadskarta behöver du?

Nybyggnadskarta – typ A

Ska användas vid ansökan om bygglov för ny huvudbyggnad av en- eller tvåbostadshus, flerbostadshus, verksamhetsbyggnad, industri, större tillbyggnad där nybyggnationen skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp inom kommunalt verksamhetsområde. Med verksamhetsområde avses ett fastställt geografiskt område där kommunen har eller ska bygga ett allmänt ledningsnät för vatten och avlopp (VA) och anlägga en förbindelsepunkt vid varje fastighets tomtgräns. Vid förbindelsepunkten ansluts fastigheten till kommunens VA-ledningsnät. Kommunen bygger, förvaltar samt sköter driften av ledningarna.

Se exempel på situationsplan med nybyggnadskarta typ A  som underlag med exempel på hur du kan rita in dina uppgifter.

Nybyggnadskarta – typ B

Ska användas vid ansökan om marklov, bygglov för ny huvudbyggnad av en- eller tvåbostadshus, flerbostadshus, verksamhetsbyggnad, industri, större tillbyggnad eller större teknikbyggnad (mast, vindkraftverk eller ställverk) där nybyggnationen inte ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Byggnaden kan till exempel anslutas till enskild avloppsanläggning, gemensam avloppsanläggning, kommunalt VA via en VA-samfällighet där ett område har en gemensam anslutningspunkt men där kommunen inte är ledningsägare fram till fastighetsgränsen.

Se exempel på situationsplan med Nybyggnadskarta typ B  som underlag med exempel på hur du kan rita in dina uppgifter.

Nybyggnadskarta - typ C (levereras endast som pdf)

Om du ska göra en mindre åtgärd kan det räcka med att presentera sina åtgärder på denna typ av karta. Observera att kartan inte levereras med höjdkurvor eller markhöjder. Sådana åtgärder kan till exempel vara:

 • Ansökan om bygglov för mindre tillbyggnad, plank, skylt eller för komplementbyggnad på max 30 kvm som kräver ett bygglov
 • Ansökan om strandskyddsdispens för byggnation av brygga eller friggebod
 • Ansökan om rivningslov
 • Anmälan om installation av eldstad/rökkanal
 • Anmälan om Attefallsåtgärd, det vill säga: komplementbyggnad på max 30 kvadratmeter, tillbyggnad av huvudbyggnad med maximalt 15 kvadratmeter, byggnation av högst två takkupor eller inredning av ytterligare en bostad i ett bostadshus. 

Se exempel på situationsplan med Nybyggnadskarta - typ C  som underlag och på hur du kan rita in dina uppgifter.

En karta ska innehålla:

 • Väderstreck (norrpil)
 • Fastighetsrättsliga gränser och fastighetsbeteckningar (t.ex. Berga 1:1)
 • Befintliga byggnader
 • Eventuell strandlinje och bryggor
 • Befintliga in- och utfarter

Om det saknas uppgifter på kartan måste du inkomma med kompletteringar vilket fördröjer handläggningen.

Kartan är ett viktigt underlag för att handläggaren skall kunna fatta ett korrekt beslut i ditt ärende. Ibland har inte den enklare kartan tillräcklig information om fastigheten för att användas som underlag för beslut. Om så är fallet kommer du att bli ombedd att beställa och rita in sökt åtgärd på en nybyggnadskarta typ B istället.

Karta som underlag för förhandsbesked

Vid ansökan om förhandsbesked rekommenderar vi en utskrift av Lantmäteriets fastighetskarta i skala 1:1000. Den beskriver oftast på ett tydligt sätt de övergripande förutsättningarna för en ansökan om förhandsbesked. En kartutskrift ur Lantmäteriets fastighetskarta beställer du på Lantmateriet.se eller via telefon 0771-63 63 63.

Vad händer sedan?

När du fått din nybyggnadskarta ska du själv rita in följande uppgifter på kartan:

 • Den nya byggnadens placering på fastigheten
 • Måttsättning skall ske med minst tre vinkelräta mått från byggnadens hörn till närmast belägna fastighetsgräns
 • Förslag till sockelhöjd (SH) alternativt färdig golvhöjd (FG) för nybyggnad
 • Byggnadens entré markeras med en pil
 • Befintliga byggnader som skall rivas markeras med kryss
 • Infarter och utfarter till fastigheten. (Det krävs oftast tillstånd från väghållaren att anlägga en sådan)
 • Parkeringsplatser
 • Eventuell placering av avloppsanläggning för enskilt avlopp samt eventuella närliggande vattenbrunnar.
 • Markplanering (markera markområden som schaktas eller fylls ut med jord eller fyllnadsmassor)

Nu har din nybyggnadskarta blivit den situationsplan som du ska bifoga din bygglovsansökan!

Att tänka på

Om du fått nybyggnadskartan levererad via e-mail som en PDF, är pappersformatet oftast A3. Skriv ut kartan skalenligt i 100%. Kontrollera så att skrivaren inte anpassar utskriften eller förändrar skalan.

Placeringen av nya byggnader måste tänkas igenom nogsamt innan bygglovsansökan lämnas in. Byggnadens placering kan till exempel påverkas av rådande mark- och grundläggningsförhållanden, solinstrålning, träd som sparas, avloppsanläggningar och brunnars läge med mera. Byggnaden kommer att utstakas exakt där den är inritad och måttsatt på din ritning. Förändringar av byggnaders läge efter givet bygglov kräver nytt bygglov, vilket är förenat med ny handläggningsavgift och ytterligare handläggningstid.

Senast ändrad: 2022-10-17
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.