Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Studiemedel och ekonomi

Du som går i gymnasieskolan kan få ekonomisk hjälp i form av till exempel studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för till exempel dina dagliga resor. Om du inte är myndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare tills du fyller 18 år.

Du som är under 20 år och studerar på heltid på gymnasiet kan få studiehjälp.

Studiehjälpen består av tre olika bidrag:

 • studiebidrag
 • extra tillägg
 • inackorderingstillägg

Därutöver kan du också söka olika stipendier.

Studiebidrag

Du får studiebidrag från och med att du fyllt 16 år till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Studiebidraget är för närvarande 1 050 kr i månaden och betalas ut 10 månader per år. Om du är under 18 år betalas bidraget ut till någon av dina föräldrar. När du fyller 18 år betalas det ut direkt till dig. 

Du behöver inte ansöka om studiebidrag om du är inskriven på en gymnasieskola i Sverige. Inför varje nytt läsår kommer CSN, Centrala Studiestödsnämnden, att skicka ett beslut om studiebidrag till dig eller, om du inte är myndig, till dina föräldrar. 

För att du ska få studiebidrag måste du:

 • ha fyllt 16 år
 • vara svensk medborgare
 • studera på heltid
 • ha närvaro i skolan

Om du inte är svensk medborgare ansöker du om studiebidrag hos CSN.

Extra tillägg

För att få extra tillägg måste du ansöka om det hos CSN. Hur mycket extra pengar du får beror på dig och din familjs ekonomi. 

Inackorderingsbidrag

Inackorderingstillägg kan du få om du till exempel har lång eller besvärlig resväg mellan ditt hem och skolan. Du kan ansöka om inackorderingsbidrag om du:

 • går i en kommunal skola eller i en landstingsskola
 • har lång resväg, minst 10 mil mellan skolan och där du bor
 • har lång restid, minst 3,5 timmar tur och retur
 • har särskilda skäl - till exempel intyg från socialkontoret
 • om du är förstahandsmottagen, dvs söker eller går ett program som hemkommun ej erbjuder

Här kan du läsa mer om inackorderingsbidrag och hur du ansöker.

Ansökan görs inför varje nytt läsår. Ni som söker i samband med skolstart garanterar vi svar i god tid innan första utbetalning i slutet av september.

Höstterminen du fyller 20 år

Om du går på gymnasiet höstterminen det år du fyller 20 år har du inte längre rätt till studiebidrag och inackorderingsbidrag. Däremot kan du ansöka om studiemedel från CSN. Studiemedel består av både lån och bidrag.

Busskort och elevresor

För elever i gymnasieskolan ansvarar kommunen för elevens kostnad för dagliga resor mellan den bostad där du är folkbokförd och skolan.             

Huvudregeln Huvudregeln för ersättning är resa med allmän kollektivtrafik, att du är folkbokförd i Norrtälje kommun och att du har en färdväg mellan folkbokföringsadressen och skolan som uppgår till minst 6 kilometer.

Avståndet mäts utifrån närmaste farbara gång-, cykel- eller bilväg till skolan. Vid växelvis boende är färdvägens längd utifrån den adress där du är folkbokförd. Ersättning för elevresor beviljas inte på grund av funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet. Rätt till särskild skolskjuts finns bara inom grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Förlustgaranti Du får enligt huvudregeln ett busskort (terminsbiljett). Du som elev eller vårdnadshavare ansvarar för att busskortet registreras på ”Mitt SL” på sl.seså att det kan spärras vid eventuell förlust. SL:s förlustgaranti ersätter då kortet. Observera att oregistrerat kort som är borttappat, stulet eller på annat sätt förlorat inte ersätts av Norrtälje kommun. Du får inte heller någon ersättning vid egna utlägg t.ex. om du har glömt ditt busskort.

Kompletteringsresa eller kontant betalning I vissa fall kan du utöver busskort även få ersättning för kompletteringsresa om avståndet mellan din bostad och närmaste busshållplats överstiger 6 kilometer. Du kan även få ersättning om du inte hinner påbörja resa inom biljettens giltighetstid. Kontant ersättning istället för busskort utgår endast om det finns synnerliga särskilda skäl. För att få dessa ersättningar krävs en anmälan från dig/din vårdnadshavare och varje enskilt fall prövas.

Arbetsplats förlagt lärande (APL) Elevresor i samband med APL ersätts genom skolan och enligt huvudregeln med allmän kollektivtrafik. Går det inte att åka kollektivt kan kontant ersättning beviljas för självskjuts. Om du behöver bo på annan ort under APL-tiden kan du ansöka om inackorderingsbidrag. Bidraget beviljas inte om du har ordnat praktikplats på eget initiativ. Om du har beviljats inackorderingsbidrag kan du inte samtidigt få reseersättning.

Force majeure Om resa/resor ställs in eller inte kan utföras på ett trafiksäkert sätt på grund av väder, väglag eller andra förhållanden får du ingen ersättning för annat färdsätt.

Återlämnande av busskort Ändrade boendeförhållanden eller studieavbrott måste omedelbart anmälas till kommunen. Elev som beviljats busskort, men som inte längre är berättigad till ersättning för elevresor ska omedelbart återlämna busskortet till kommunen. Felaktigt utgivet busskort eller felaktigt utbetalt belopp kan återkrävas.

Frågor besvaras av vårt Kontaktcenter, tel 0176-71 000.

 

 

  Till Gymnasieskola
  ×

  Tyck till om den här sidan

  Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.