Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ordningsregler

Rodengymnasiets ordnings- och trivselregler. Utöver skolans ordningsregler gäller lagar och samhällets regler även i skolan.

Bild av paragraftecken

Enligt skollagen (2010:800; 5 kap 5§) ska det finnas ordningsregler för varje skolenhet. Skolans rektor beslutar om skolans ordnings- och trivselregler. Ordningsreglerna och hur de följs ska regelbundet följas upp. Orsakerna till uppföljningens resultat ska analyseras. Rodengymnasiets skolregler utarbetas, följs upp och, vid behov, omarbetas under medverkan av eleverna. På de enskilda programmen finns möjligheten att anpassa ordnings- och trivselreglerna genom att lägga till programspecifika ordnings- och trivselregler.

Ordning och arbetsmiljö

 • Alla på skolan visar respekt för och mot varandra genom hänsyn och vänlighet.
 • Alla på skolan hälsar på varandra och har ett trevligt uppträdande och använder ett vårdat språk.
 • Som elev tar du inte bilder, filmar eller spelar in ljud av andra elever eller personal på skolan, utan godkännande.
 • Rektorn eller en lärare får även i andra liknande situationer eller om det finns särskilda skäl omhänderta mobiltelefoner eller annan elektronisk kommunikationsutrustning för att förebygga kränkande fotografering eller filmning.
 • Rektorn, en lärare eller en handledare som avses i (21 kap,13 §) får omhänderta mobiltelefoner eller annan elektronisk kommunikationsutrustning för att förebygga störningar i undervisningen.

Studiero och trygghet

 • Som elev ansvarar du för att bidra till en lugn och trygg skol- och lärmiljö under hela skoldagen.
 • Som elev ska du komma i tid till dina lektioner, vara förberedd och ha rätt arbetsmaterial med dig.
 • Som elev ansvarar du för att hålla deadlines i dina kurser.
 • Som elev använder du inte din mobiltelefon under lektionerna. Undantag kan göras om rektor, mentor eller lektionsansvarig lärare anser att det behövs.
 • Som elev får du endast använda mobiltelefon och annan elektronisk kommunikationsutrustning som sker enligt lärarens instruktioner. Undantag sker endast om det utgör extra anpassningar eller särskilt stöd (3 kap).

Användande av din elevdator

 • Datorn är ett verktyg som ska användas för lärande i överenskommelse med ansvariga lärare.
 • Som elev är du ansvarig för hur din dator används.
 • Som elev säkerställer du att kontakta IT-support om du har problem med din dator och underrättar din mentor om det inträffade.

Aktsamhet

 • Som elev bidrar du till att ta ansvar för skolans miljö, klassrum och övriga salar och utrymmen.
 • Som elev är du aktsam om skolans, dina egna och andras saker.
 • Alla på skolan dricker endast vatten i lektionssalarna och följer programmens regler för övrig mat och dryck.

Tobak och droger

 • Skolan är drogfri (tobak, cigaretter, alkohol, e-cigaretter och narkotika) för alla som vistas i skolan, på skolans område och under hela skoldagen.

 

Åtgärder för trygghet och studiero (5 kap. skollagen)

Följande tillämpas när en elev vid upprepade tillfällen beter sig på ett sätt som stör trygghet och/eller studiero i skolan. Personalen får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero.

Detta innefattar en befogenhet att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar. En åtgärd enligt första stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter (6 §).

1. Utvisning (7 §)

Den första åtgärden som skolan kan vidta är att en lärare eller en handledare som avses i (21 kap. 13 §) visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av ett undervisningspass, om
   1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och
   2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren eller handledaren.

Om läraren eller handledaren inte är närvarande i undervisningslokalen får annan personal visa ut en elev från lokalen under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket. I sådana fall ska läraren eller handledaren underrättas i efterhand. Lag (2022:940).

2. Kvarsittning (8 §)

Den andra åtgärden är att eleven under samma förutsättningar som i (7 §) får en lärare eller rektor besluta att en elev ska stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skoldagens undervisning har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar.

3. Utredning (9 §)

Om en elev på Rodengymnasiet vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, kommer den tredje åtgärden bli att ansvarig rektor utreder saken i samråd med elevens vårdnadshavare. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd är uppfyllda kommer även en sådan utredning inledas (3 kap. 7 §).

4. Skriftlig varning (11 §)

Efter en utredning enligt 9 § första stycket får rektorn som en fjärde åtgärd besluta att tilldela eleven en skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.

5. Tillfällig omplacering i annan undervisningsgrupp (12 §)

Den femte åtgärden kan bestå i en tillfällig omplacering i annan undervisningsgrupp (5 kap.12§) om åtgärderna som gjorts efter en sådan utredning som avses i (9 §) inte varit tillräckliga eller om det annars är nödvändigt för att tillförsäkra de andra eleverna trygghet och studiero. Innan rektorn fattar ett beslut som innebär undervisning i en annan undervisningsgrupp ska rektorn bedöma hur åtgärden kan påverka övriga elevers utbildning i den gruppen. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. Åtgärden får inte gälla för en längre tid än fyra veckor. Lag (2022:940).

6. Tillfällig omplacering i annan skola (13 §)

Om åtgärder enligt (12 §) inte är tillräckligt ingripande för att tillförsäkra andra elever trygghet och studiero eller inte är möjliga att genomföra, får rektorn som en sjätte åtgärd besluta att en elev tillfälligt ges undervisning vid en annan skolenhet eller på en annan plats inom huvudmannens organisation. Elevens vårdnadshavare ska informeras om ett beslut enligt första stycket innan placeringen genomförs. Åtgärden får inte gälla för en längre tid än fyra veckor. Lag (2022:940).

7. Avstängning under en period (17,18 eller 19 §§)

Den sjunde åtgärden kan bli att eleven stängs av från skolan under en period (5 kap.17, 18 eller 19 §§) om:

 1. Eleven agerar på ett sådant sätt att andra elevers eller personals säkerhet bedöms vara hotad,
 2. Eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper,
 3. Eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,
 4. Eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling,
 5. Eleven kan antas ha begått en brottslig handling inom skolans område, eller
 6. Elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.

 

Ett beslut enligt (17 §) får inte avse avstängning under längre tid än två veckor under ett kalenderhalvår (18§). Huvudmannen får besluta att förlänga avstängningen om syftet med en kortare avstängningstid inte har uppnåtts eller om det av någon annan anledning bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevens uppträdande. Ett beslut om avstängning enligt 17 § får dock inte avse längre tid än återstoden av pågående kalenderhalvår och tre ytterligare kalenderhalvår. Lag (2022:940). Huvudmannen eller rektorn får enligt (19 §), utöver vad som anges i 17 § besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en viss utbildning i gymnasieskolan om:

 1.  Det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, och
 2.  Det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen.


Huvudmannen eller rektorn får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt denna paragraf. Lag (2022:940). En förutsättning för avstängning är att syftet med andra åtgärder inte har uppnåtts. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt denna paragraf. Lag (2022:1315). Beslutet går att överklaga (28 kap, 9§).

8. Omhändertagande av föremål (22, 23 §§)

Personal får som en åttonde åtgärd omhänderta föremål från en elev som används på ett sätt som är störande för utbildningen, kränkande för elever eller personal eller som kan utgöra en fara för säkerheten i utbildningen (22§). Föremål som annan personal än rektorn, en lärare eller en handledare som avses i (21 kap. 13 §) har omhändertagit ska överlämnas till rektorn, en lärare eller en sådan handledare för prövning när föremålet ska lämnas tillbaka enligt 23 §.

Ett föremål som har omhändertagits ska återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig föremål eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet (22§).

Om ett föremål som har omhändertagits enligt (22 §) kan antas bli förverkat enligt 36 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken, 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), 5 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 5 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, 9 kap. 5 § vapenlagen (1996:67) eller 5 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, ska rektorn eller den som rektorn har bestämt skyndsamt anmäla omhändertagandet till Polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall bestå tills frågan om föremålet ska tas i beslag har prövats.
Lag (2022:940).

Senast ändrad: 2022-11-10
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.