Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Busskort och elevresor

För elever i gymnasieskolan ansvarar kommunen för elevens kostnad för dagliga resor mellan den bostad där du är folkbokförd och skolan.

  • Huvudregeln för ersättning är resa med allmän kollektivtrafik, att du är folkbokförd i Norrtälje kommun och att du har en färdväg mellan folkbokföringsadressen och skolan som uppgår till minst 6 kilometer. Avståndet mäts utifrån närmaste farbara gång-, cykel- eller bilväg till skolans huvudbyggnad.
  • Alla elever som är folkbokförda i Norrtälje kommun och går i en gymnasieskola inom Stockholms Län och har mer än 6 kilometer enkel resväg får ett SL-kort utdelat av skolan första skoldagen.
  • Samtliga nya elever som börjar på Rodengymnasiet och önskar SL-kort måste ansöka om det. Kravet är att ha minst  6 km mellan skolan och folkbokföringsadressen. Ansökan görs av vårdnadshavare eller myndig elev.
    E-tjänsten Ansökan om SL-kort för nya elever på Rodengymnasiet
  • Du som börjar annan gymnasieskola inom Stockholms Län får SL kort utdelat av skolan första skoldagen och behöver inte göra någon ansökan.
  • Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan (pdf)
  • Ett grönt SL-kort delas ut på Rodengymnasiet, men eleven måste själv ladda kortet via den länk som sedan skickas ut till eleven. Instruktioner för detta kommer i elevens e-post.
  • Elever folkbokförda utanför Stockholms län kommer ej att få ett busskort från Rodengymnasiet. De får kontakta sin hemkommun för att ansökan om reseersättning.
  • Elever som har hämtat ut busskort för föregående termin behöver ej ansöka på nytt. De kommer att få busskort för nästa termin om de uppfyller kriterierna för att erhålla ett busskort.

Växelvist boende

Vid växelvis boende är färdvägens längd utifrån den adress där du är folkbokförd. Ersättning för elevresor beviljas inte på grund av funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet. Rätt till särskild skolskjuts finns bara inom grundskolan, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Rätt till ersättning för elevresa/busskort gäller längst till och med det första kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år.

Förlustgaranti

Du får enligt huvudregeln ett busskort (terminsbiljett). Du som elev eller vårdnadshavare ansvarar för att busskortet registreras på "Mitt SL" på sl.se så att det kan spärras vid eventuell förlust. SL:s förlustgaranti ersätter då kortet. Observera att oregistrerat kort som är borttappat, stulet eller på annat sätt förlorat inte ersätts av Norrtälje kommun. Du får inte heller någon ersättning vid egna utlägg till exempel om du har glömt ditt busskort.

Kompletteringsresa eller kontant betalning

I vissa fall kan du utöver busskort även få ersättning för kompletteringsresa om avståndet mellan din bostad och närmaste busshållplats överstiger 6 kilometer. Du kan även få ersättning om du inte hinner påbörja resa inom biljettens giltighetstid. Kontant ersättning istället för busskort utgår endast om det finns synnerliga särskilda skäl. Ansökan gör du eller din vårdnadshavare i e-tjänst för resebidrag.

E-tjänst för resebidrag

Elevresor för gymnasiestudier i Uppsala län 

Vi vill uppmana alla blivande gymnasieelever, som ska börja i årskurs 2 och 3, att ansöka om reseersättning för HT-23, redan under juni månad. Det gäller elever som ska studera i Uppsala kommun. Ni gör detta via e-tjänsten nedan och myndig elev ansöker själv om ersättningen.

Om du skall studera vid gymnasieskola i Uppsala län behöver du ansöka om ett kombinerat SL/UL-kort, som tar dig över länsgränsen. Denna ansökan behöver göras inför varje läsår, det vill säga även om du tidigare beviljats behöver du ansöka på nytt.

E-tjänsten för ansökan om resebidrag för gymnasieelever

För att vara garanterad att få ditt busskort hemskickat innan skolstart behöver du göra din ansökan om resebidrag senast den 8 augusti. Glöm ej att bifoga ditt antagningsbesked med ansökan om du ansöker för första gången.

Till de som haft egna utlägg på UL biljetter i samband med läsårsstarten på grund av att ombuden inte kunde skriva ut UL kvitton kopplade till de blå korten vi fått skickade till oss: SL kommer att ersätta er för detta, förutsatt att ni har kvitton på era utlägg. Vänligen kontakta SLs kundtjänst på telefonnummer 08–600 10 00.

Arbetsplats förlagt lärande (APL)

Elevresor i samband med APL ersätts genom skolan och enligt huvudregeln med allmän kollektivtrafik. Går det inte att åka kollektivt kan kontant ersättning beviljas för självskjuts. Om du behöver bo på annan ort under APL-tiden kan du ansöka om inackorderingsbidrag. Bidraget beviljas inte om du har ordnat praktikplats på eget initiativ. Om du har beviljats inackorderingsbidrag kan du inte samtidigt få reseersättning.

Force majeure

Om resa/resor ställs in eller inte kan utföras på ett trafiksäkert sätt på grund av väder, väglag eller andra förhållanden får du ingen ersättning för annat färdsätt.

Återlämnande av busskort

Ändrade boendeförhållanden eller studieavbrott måste omedelbart anmälas till kommunen. Elev som beviljats busskort, men som inte längre är berättigad till ersättning för elevresor ska omedelbart återlämna busskortet till kommunen. Felaktigt utgivet busskort eller felaktigt utbetalt belopp kan återkrävas. 

Ersättning vid distansstudier

Elev som antagit till utbildning som bedrivs på distans kan få ersättning för att delta vid obligatoriska inslag i utbildningen, om övriga förutsättningar för att beviljas ersättning är uppfyllda. Utbildningen ska vara godkänd som riksrekryterande enligt gymnasieförordningen. 

Ersättning utgår för styrkta kostnader för resa och vid behov logi för eleven, dock max 1/30 av prisbasbeloppet per månad (2021 års belopp 1587 kr). Närvarointyg från skolan ska kunna uppvisas, och kostnaderna ska vara godkända i förväg. 

Frågor 

Frågor besvaras av vårt Kontaktcenter, 0176-710 00.

Senast ändrad: 2023-10-23