Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Detaljplanering

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen får se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Kommunen tar fram detaljplanen

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till kartan hör en planbeskrivning som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas inom ett visst område

I detaljplanen ska det framgå vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är oftast gator, torg och parker. Detaljplanen reglerar hur de allmänna platserna ska användas och utformas. Kvartersmark är mark som kan användas för exempelvis bostäder, handel, industri och kontor. Inom kvartersmark kan planen reglera hur stora eller höga husen får vara och hur långt det får vara mellan hus och tomtgräns.

Detaljplanen gäller tills vidare

Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

En detaljplan börjar gälla när kommunens antagandebeslut har fått laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat kommunens beslut att anta planen. Du har en garanterad rätt att bygga enligt planen under planens genomförandetid. Genomförandetiden är minst 5 och högst 15 år. Planen fortsätter att gälla efter att genomförandetiden har gått ut.

Karta över pågående och gällande detaljplaner

Karta som visar pågående och gällande detaljplaner i fullskärmsläge

Zooma in på kartan med musens skroll eller knapparna för plus och minus. Klicka på det område du vill veta mer om. 

Senast ändrad: 2024-02-12