Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Hållbar stad

Vi har en utmaning. Vi ska fördubbla vår stad med bevarad identitet och fokus på hållbar framtid.

Norrtälje stad växer. I allt vi skapar för framtiden måste ett hållbart samhälle vara målet. Stadsbyggande påverkar de flesta viktiga hållbarhetsfrågor. Målet är en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad som är i balans med sin omvärld och är en tillgång för utveckling i hela kommunen.

Genom fyra stora stadsutvecklingsprojekt kommer staden att knytas ihop och vidareutvecklas. Till 2040 kan stadens befolkning ha fördubblats. Med kvalitet och eftertanke kan utvecklingen ske med bevarad identitet och den småstadskaraktär som gör Norrtälje unikt.

Alla de nya stadsdelarna utvecklas centralt i staden med korta avstånd till kollektivtrafiknoder, men erbjuder olika boendemiljöer - från Norrtälje Hamn som fördubblar stadskärnan intill Norrtäljeviken till Lommarstranden som erbjuder ett naturnära stadsliv omgivet av skogen och sjön Lommaren. 

Levande, trygga, barnvänliga stadsdelar, med sociala mötesplatser och grönska är genomgående fokus för alla stadsdelarna. Under sidorna för respektive projekt kan du läsa mer om vision och mål för varje område.

Vad är en hållbar stad?

Det finns inte någon absolut definition av vad som karaktäriserar en hållbar stad. Ofta beskrivs den hållbara staden som den täta, funktionsintegrerade staden som ger förutsättningar för effektiva tekniska system med mycket liten miljöpåverkan, attraktiva vistelsemiljöer, hållbara livsstilar och ekonomiskt tillväxt.

Den hållbara staden kan dock inte existera i ett vakuum, utan man måste också beakta att staden har behov av livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald, funktionella ekosystemtjänster och resursutbyte mellan stad och land.

Staden existerar inte utan människor och den hållbara staden måste också uppfylla sociala funktioner och hantera frågor som rättvisa, tillit, trygghet, social sammanhållning och inkludering.

Städer medför utmaningar för både social och ekologisk hållbarhet. Men utveckling av städer medför också stora möjligheter att skapa kollektiva lösningar på flera problem samtidigt och ta vara på möjliga synergier. Städer och kommuner har under de senaste åren blivit allt mer aktiva aktörer inom konkret klimat- och miljöarbete liksom social och ekonomisk utveckling. I många fall går städerna före och driver utvecklingen inom områden där det saknas viktiga nationella, multinationella eller globala överenskommelser.

I planeringen av städer kan man skapa många av grundförutsättningarna för ett hållbart liv. Här kan man med olika system förbättra energi- och resurseffektivitet, material och avfallskedjor kan slutas och stadens miljöer kan, rätt utformade, stödja öppenhet, tillgänglighet och inkludering liksom trygghet, hälsa och rekreation.

Senast ändrad: 2023-05-10