Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Planbesked

Du som vill utföra något inom en fastighet som innebär att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan ansöka om planbesked av kommunen. Vid ett positivt planbesked anges en preliminär tidplan för start av detaljplaneprocessen. Kommunen tar kontakt med sökanden när det är aktuellt att starta. Processen för att ändra detaljplanen är ett omfattande arbete som oftast tar mellan ett och två år.

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked är ett förhandsbesked där kommunen tar ställning till om åtgärden som ansökan gäller är lämplig eller inte lämplig att genomföra utifrån översiktsplanen, det allmänna intresset och behov.

Ett planbesked och ändring av detaljplanen behövs när en markägare eller exploatör vill bygga nya bostäder, verksamheter eller genomföra en ändring som strider mot den gällande detaljplanen.

Gå direkt till e-tjänsten för planbesked

Att ansöka om planbesked

Ansökan ska vara skriftlig och beskriva syftet med åtgärden. Den ska innehålla en karta som visar det område som berörs samt en situationsplan.

Om ansökan omfattar byggnader eller annan anläggning måste ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadens eller anläggningens karaktär och ungefärliga omfattning.

Det kan ta upp till fyra månader innan du får ett negativt eller positivt besked.

Har du frågor eller funderingar läs gärna våra frågor och svar (FAQ) samt riktlinjer.

Observera att ett positivt besked inte är en garanti för att detaljplanen kan antas, utan innebär att kommunen har för avsikt att inleda ett planarbete.

När planarbetet påbörjas tar processen oftast mellan ett och två år.

Beslut om planbesked

Kommunens besked ska vara motiverat och planbeskedet går inte att överklaga.

Vad avgör om planbeskedet blir positivt eller negativt?

Generellt är kommunen positiv till planläggning som vi bedömer bidrar till samhällsnytta eller samhällsutveckling.

Ligger aktuell fastighet där det inte finns kommunalt vatten och avlopp utbyggt och där det inte planeras att byggas ut, är det bra om ni läser igenom vår information avseende lagen om allmänna vattentjänster, 6 §.

Vi gör också en bedömning av områdets förutsättningar när det gäller till exempel förtätning.

När är det inte lämpligt att planlägga?

Det är inte lämpligt att planlägga om:

  • det redan pågår ett planarbete
  • det finns en detaljplan som fortfarande anses aktuell
  • det finns en detaljplan med pågående genomförandetid

Observera att om det gäller tomtavstyckning eller annan fastighetsreglering kan du kontakta Lantmäteriet i Norrtälje kommun för att få hjälp att ta reda på vad gällande detaljplan medger, mejla kundcenter@lm.se eller ring på telefon 0771-63 63 63.

Mer information om planbesked hittar du på Boverket.

Kostnader

Kostnaderna som den sökande debiteras är både avgifter och ersättning till kommunen för det arbete som uppstår i samband med att ta fram planen.

Kostnad för planbesked och planarbete

Du får betala för kommunens handläggning av din ansökan om planbesked. En avgift tas ut både vid positivt besked och negativt besked. Fakturering sker i samband med att den sökande får planbeskedet.

Om planbeskedet är positivt tillkommer ytterligare kostnader för planarbetet. Dessa kostnader regleras i ett plankostnadsavtal och baseras på kommunens plantaxa. Kostnaden för planarbete varierar beroende på uppdragets omfattning och faktureras månadsvis.

Kostnaden för planbesked och detaljplanearbete varierar beroende på uppdragets omfattning och baseras på kommunens taxa. 

Planavgift

För en del gamla detaljplaner där kostnader helt eller delvis inte har reglerats i ett avtal tar man ut en planavgift. Det är en avgift för de kostnader som kommunen har haft när en detaljplan tagits fram. Detaljplaner ger en rättighet att bygga. Planavgift ska betalas om man utnyttjar den rätt att bygga som detaljplanen tillåter och om kommunen bekostat planen.

Planavgift får tas ut när bygglov beviljas i enlighet med gällande plan, i de fall där kommunen har finansierat detaljplanen. Avgiften tas ut enligt en fastställd taxa (punkt 24.2 i vår taxa) . Exploateringsavtalet ersätter inte plankostnadsavtalet.

Om planen varit finansierad genom plankostnadsavtal , det vill säga att exploatören har betalat planen, tas ingen planavgift ut.

Ansök om planbesked

Senast ändrad: 2023-05-10