Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Ansöka om planbesked

I den här guiden går vi igenom hur du ansöker om planbesked. Om du vill upprätta, ändra eller upphäva en detaljplan ska du ansöka om planbesked hos kommunstyrelsen.

Start

Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan ansöka om detta hos Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är skyldigt att, inom 4 månader, tydligt ge besked i fråga om planläggningsarbete kommer att inledas eller inte. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat.

Tänk på

Vid postivit planbesked


Om planbeskedet är positivt ska kommunen, tillsammans med ställningstagandet även ange en preliminär tidsplan för när ett slutgiltigt beslut om upprättande, ändring eller upphävande av detaljplanen i fråga kan tas.

Viktigt att notera är att ett positivt planbesked inte innebär att planarbetet har påbörjats. Det är kommunen som tar kontakt med sökande för ett informationsmöte. Planarbetet inleds formellt med tecknande av ett plankostnadsavtal och ett startmöte där den sökande får information om planeringsarbetets fortskridande.

Ett planbesked är inte bindande och innebär ingen garanti för att planen kommer att antas. Kommunstyrelsen kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas.

Vid negativt planbesked

Vid negativt planbesked ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det. Ett planbesked kan inte överklagas.

Så här gör du

I din ansökan ska följande bilagor bifogas

  • Situationsplan som visar den tänkta exploateringen (huvudsakliga ändamål och omfattning)

 

 

Ansökan och nästa steg

Blankett för ansökan finns under "E-tjänst, blanketter och information",  den fyller du i och skickar in tillsammans med bilagorna.

När ett ärende kommer in ska det först registreras. Därefter delas det ut till en handläggare. Handläggaren tittar igenom inkomna handlingar och skickar därefter ett meddelande till dig om eventuella kompletteringar eller andra upplysningar behöver skickas in.