Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Skillnad mellan bygglovspliktiga, anmälningspliktiga och bygglovsbefriade åtgärder

Här beskriver vi skillnaden mellan bygglovspliktiga, anmälningspliktiga och bygglovsbefriade åtgärder och hur prövningen går till.

Det finns två olika tillstånd i plan- och bygglagen: lov och startbesked. De flesta åtgärderna kräver lov och startbesked (bygglovspliktiga åtgärder), medan några enbart kräver startbesked (anmälningspliktiga åtgärder). Det finns även vissa undantag från bygglovsplikt och vissa åtgärder kräver varken lov eller anmälan.

Så går prövningen till

Vi granskar en ansökan och/eller anmälan mot plan- och bygglagens bestämmelser. Det är skillnad på prövningen om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller utanför detaljplanerat område.

Kontrollera om din fastighet omfattas av detaljplan eller inte på Norrtälje kommuns karta.

Pågående och gällande detaljplaner på Norrtälje kommuns karta

Inom detaljplanerat område

Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska Bygg- och miljönämnden pröva om åtgärden överensstämmer med den detaljplan som gäller på platsen. Utöver prövningen mot detaljplanen ska åtgärden även prövas mot vissa andra krav i plan- och bygglagen, PBL.

På Boverkets webbsida finner du mer information om prövningen av bygglov innanför detaljplanerat område.

Utanför detaljplanerat område

Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område kan fastigheten omfattas av riksintressen, exempelvis kulturmiljövård, naturvård eller friluftsliv, åkermark eller bullernivåer som påverkar prövningen.

Mer information om riksintressen i Norrtälje finner du här:

 

Utanför detaljplanerat område behöver vi också utreda att vatten- och avlopp går att lösa på ett tillfredställande sätt. 

Från och med 1 april kan du komma att behöva anmäla eller söka tillstånd innan du tar upp en bergborrad vattentäkt ifall fastigheten är belägen inom 300 meter från kustlinjen, inom detaljplanerade områden eller på vissa öar. Sök i vår karta för att se ifall din fastighet omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt.

Kontrollera om du behöver anmälan eller tillstånd

När krävs bygglov? 

Bygglovspliktiga åtgärder kräver bygglov. Dessa finns beskrivna i Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen. 

Det krävs bygglov för:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Om byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd.
 • Om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.
 • Om byggnaden byter färg (gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan), fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Exempel på bygglovspliktiga åtgärder

 • Bygga nytt hus (både bostadshus och komplementbyggnad)
 • Sätta upp skylt 
 • Anlägga parkeringsplats
 • Anlägga ett upplag

Mer information om bygglovspliktiga åtgärder finner du på Boverkets webbsida om bygglovspliktiga åtgärder.

När är en åtgärd anmälningspliktig? 

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga åtgärden är anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan kräva anmälan.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder

 • Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter (så kallat Attefallshus)
 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter (så kallat Attefallshus)
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter
 • Tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter (Attefallstillbyggnad)
 • Byggande av högst 2 takkupor
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Mer information om anmälningspliktiga åtgärder på Boverkets webbsida.

Vad kräver marklov?

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan. Inom områdesbestämmelser kan kommunen, inom vissa i lagen utpekade områden, införa marklovsplikt för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering.

Inom vissa detaljplaner i Norrtälje kommun finns ett såkallat förordnande enligt 110 § byggnadsstadgan som innebär att det råder trädfällningsförbud inom ett bestämt område i detaljplanen. I dessa fall behöver du söka marklov för att få fälla träd inom detta område och vi behöver samråda med Skogsstyrelsen. Förordnandet står oftast i början av detaljplanen, i resolutionen (beslutet från Länsstyrelsen). 

Vad kräver rivningslov?

Inom detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.  Även om rivningslov inte krävs kan det krävas en anmälan till byggnadsnämnden. Vissa byggnader kräver varken rivningslov eller anmälan.

Boverket om rivningslov

Det är också bra att du tar del av informationen här avseende massor och avfallshantering.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens om massor och avfallshantering

För åtgärder som inte kräver rivningslov krävs det en anmälan vid:

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är en huvudbyggnad. 

Alla byggnader inom detaljplanerat område kräver rivningslov. Det är endast byggnader utanför detaljplanerat område som kan vara undantagna lov eller anmälan för rivning. Huvudbyggnad utanför detaljplanerat område kräver alltid en anmälan för rivning och att startbesked inväntas innan åtgärder påbörjas.

Mer information om anmälningspliktig rivning på Boverkets webbsida.

Boverket om anmälningspliktiga åtgärder

Rivning som inte kräver tillstånd

Anmälan krävs inte för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som är:

 • En komplementbyggnad utanför detaljplanerat område,
 • Ett skärmtak, som inte kräver bygglov enligt PBL 9 kap 4 §
 • En liten tillbyggnad, som inte kräver bygglov enligt PBL 9 kap 6 §
 • En ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Vad är ett förhandsbesked? 

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Vad kräver inte bygglov eller anmälan? 

Bygglovspbefriade åtgärder betyder antingen att de är undantagna kravet på bygglov för att vissa kriterier är uppfyllda, eller att de inte finns uppräknade i lagstiftningen som en lov- eller anmälningspliktig åtgärd.

Exempel på bygglovbefriade åtgärder

 • Bygga friggebod 
 • Sätta upp en skylt som är under 1 kvm 
 • Altaner

Altaner i marknivå är inte bygglovspliktiga. Det är först när en altan blir så hög att den visuellt kan räknas som en tillbyggnad som den blir bygglovspliktig. Och då finns det undantag från bygglovsplikt. Läs gärna mer på Boverkets webbsida, länken finner du nedan.

Boverket om bygglovsbefriade åtgärder

Senast ändrad: 2023-03-29