Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Massor och avfall

Här hittar du information om utsortering av byggmaterial, farligt avfall, brännbart och icke brännbart material samt återanvändning av avfall.

Det uppkommer flera olika typer av avfall i samband med byggen och rivningar. Avfallet ska i möjligaste mån sorteras ut i olika avfallsgrupper för att kunna återvinnas. Återanvändning av schakt- och rivningsmassor sparar naturresurser men det är samtidigt viktigt att se över massornas ursprung och innehåll för att undvika förorening.

Kom ihåg att det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att avfallet hanteras korrekt.

Utsortering av bygg-och rivningsavfall

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

  • trä
  • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips

Utsorteringen ska ske på den plats där avfallet uppstår och avfallsfraktionerna ska förvaras skilt från varandra och från annat avfall.

Undantag och dispens från kravet på utsortering

Det finns vissa undantag från kravet på utsortering. Det gäller exempelvis sammanfogade konstruktioner och förorenade avfallsslag. Om du inte omfattas av de generella undantagen, men ändå bedömer att det inte är möjligt att sortera ut ditt bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna, kan du ansöka om dispens. Det gör du hos Bygg- och miljönämnden. Tänk på att söka dispens i god tid. För mer information om kraven på utsortering och möjligheter för dispens, se avfallsförordningen.

Avfallsförordning (Sveriges Riksdag)

Farligt avfall

Kvicksilver, bly och PCB är exempel på farligt avfall som inte får förekomma i rivningsavfall. Farligt avfall ska tas omhand separat innan en byggnad rivs.

Brännbart material

Bygg- och rivningsavfall får inte eldas på plats. Brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall. Brännbart material ska lämnas till återvinningscentralen för vidare hantering och energiutvinning.

Icke brännbart material

Betongrester, sten, tegel, schaktmassor med flera är icke brännbara material som ska hanteras separat och som så långt det är möjligt återanvändas. Schaktmassor kan exempelvis vara dikesmassor, massor från rörgravar och schaktmassor från byggen. Massorna kan vara förorenade av metaller, asfalt, oljor eller andra oönskade ämnen som kan härstamma från tidigare verksamheter på platsen.

I de allra flesta fall är återanvändning av schaktmassor, asfalt, tegel och betong anmälningspliktigt. Det som inte går att återanvändas ska lämnas till återvinningscentral för deponering.

Läs mer om hantering av schaktmassor i faktabladet.

Faktablad om schaktmassor

Återanvändning av avfall

När du ska återanvända avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till Bygg- och miljönämnden eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Ansvaret avgörs av den föroreningsrisk som användningen kan medföra. Anmälan om återvinning av avfall i anläggningsändamål ska göras i god tid, men senast sex veckor innan verksamhetsstart. 

Anmälan av återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Senast ändrad: 2023-07-11