Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är en så kallad lokaliseringsprövning om det är möjligt att bygga på fastigheten, såväl som möjlighet att lösa vatten- och avloppsfrågan.

Om du vill bygga nytt eller stycka av en fastighet, utanför detaljplanerat område, har du möjlighet att först ansöka om förhandsbesked. En ansökan om förhandsbesked är lämpligt när det saknas ritningsunderlag för de tänkta byggplanerna, då endast platsens förutsättningar prövas. Det bör dock framgå vad den tänkta byggnationen ska vara som skiss eller beskrivning, så att användningen framgår.

Ett förhandsbesked krävs också som underlag i ett ärende om avstyckning, när du har fått ett förhandsbesked kan du skicka det till Lantmäteriet tillsammans med din ansökan om avstyckning. Lantmäteriet är myndigheten som beslutar om avstyckning: 

Lantmäteriet om avstyckning

Vad är ett förhandsbesked?

Syftet med ett förhandsbesked är att du ska få ett bindande beslut innan byggnadsprojektering  påbörjas och du lägger ner kostnader på bygglovsritningar med mera. Ett positivt förhandsbesked innebär inte att byggåtgärder eller åtgärder avseende avlopp-och vatten får påbörjas.

Du måste ansöka om bygglov och tillstånd avseende enskilt avlopp innan åtgärder påbörjas.

Vad ingår i prövningen? 

Vid prövning av förhandsbesked ska det alltid göras en lokaliseringsprövning, alltså en prövning om fastigheten eller del av fastigheten kan bebyggas. Det ska också alltid göras en bedömning av om en detaljplan måste upprättas. Även omgivningspåverkan ska prövas. Det kan även bli aktuellt att pröva kravet på skydd av bebyggelseområdets värden, kravet på varsamma ändringar och tillägg i bebyggelsen, förvanskningsförbudet samt varsamhetskravet. Om den sökta åtgärden måste placeras eller utformas på ett visst sätt för att vara lämplig måste det framgå av förhandsbeskedet.

I ett förhandsbesked prövar vi bland annat:

 • att vatten och avlopp går att lösa på ett tillfredställande sätt.
 • att brukningsvärd jordbruksmark inte tas i anspråk.
 • att åtgärden inte strider mot några riksintressen.
 • att åtgärden inte uppförs inom ett bullerutsatt område.

Mer information

Vilka handlingar krävs? 

Situationsplan i skala 1:2000, eller annan lämplig skala, med uppgifter om:

 • Fastighetsbeteckning
 • Föreslagen tomtplats/tomtplatser (minst 2000 kvm), föreslagen plats för huvudbyggnad markerad samt befintliga byggnader redovisade.
 • Planerad infart till fastigheten med markerad uppställningsplats och, om så krävs, vändmöjlighet för renhållningsfordon/slambil. Läs om vilka krav som gäller på NVAA:s sida om slamtömning.
 • Samtliga befintliga och planerade bergvärmehål inom ett avstånd av cirka 100 meter från planerad avloppsanläggning
 • Placering av avloppsanläggning och dricksvattentäkt
 • Planerade placering för dricksvattenbrunn/-ar (såväl grävda som borrade) samt befintliga dricksvattenbrunnar inom ett avstånd av cirka 100 meter från planerat förhandsbesked. (Även dricksvattenbrunnar som för närvarande inte används ska redovisas).
 • Markundersökning (provgrop och resultat av siktanalys från jordprov)
 • Vattenanalys (kloridprov)

Inför exploatering behöver du visa att dricksvattenförsörjningen kan lösas på ett tillfredsställande sätt för de tilltänkta fastigheterna, utan att vattentillgången påverkas negativt för eventuella grannar, genom att utföra en platsspecifik grundvattenutredning. Grundvattentillgången kan utredas antingen genom en hydrogeologisk undersökning eller genom en provpumpning. I vissa fall krävs både hydrogeologisk undersökning och provpumpning. 

Detta krävs alltid i en ansökan som redovisar fyra eller fler byggnader. 

Vi kommer att återkomma efter att vi har granskat förutsättningarna om ärendet behöver kompletteras med hydrogeologisk undersökning eller provpumpning.

Om enskilt vatten

Om enskilt avlopp

Från och med 1 april kan du komma att behöva anmäla eller söka tillstånd innan du tar upp en bergborrad vattentäkt vid eventuell provpumpning ifall fastigheten är belägen inom 300 meter från kustlinjen, inom detaljplanerade områden eller på vissa öar. Sök i vår karta för att se ifall din fastighet omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt. 

Så ansöker du om förhandsbesked

Du kan ansöka om förhandsbesked både via vår e-tjänst och via pappersblankett. Om du ansöker via e-tjänsten blir handläggningsavgiften något lägre än om du ansöker via pappersblankett. 

Ansök om förhandsbesked i e-tjänsten Bygglov och andra åtgärder

Senast ändrad: 2023-08-07