Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Fördjupning av översiktsplanen för Rimbo 2050

En fördjupad översiktsplan (FÖP) tas fram för Rimbo tätort med siktet på år 2050. FÖP är en fördjupning av kommunens översiktsplan (ÖP) och visar kommunens vilja med ortens mark- och vattenanvändning. Syftet med planen är att visa en helhetsbild av Rimbos framtida utvecklingsmöjligheter och att den ska fungera som underlag för kommande detaljplanering.

Framtidsförslag för Rimbo

En översiktsplan (ÖP) är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras – i staden, på landsbygden och i tätorterna. Översiktsplanen ska visa vägen för beslut om dagens och framtidens Norrtälje kommun.

I ett område där kommunen vill vägleda utvecklingen mer i detalj kan översiktsplanen fördjupas. Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Rimbo kompletterar alltså den kommunomfattande översiktsplanen. Planens syfte är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av bebyggelsen i området. Den ska vara vägledande och ett underlag för dialog mellan olika intressenter. Planen ska också vara ett verktyg i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov.

Samråd - din möjlighet att påverka framtiden

Kommunens förslag för FÖP Rimbo har arbetats fram under 2019-2021 och ska bland annat samrådas för att få sin slutgiltiga form. Under samrådet samlas synpunkter in från allmänheten och från myndigheter, organisationer samt näringsliv. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse, i vilken det även kommer framgå vilka förändringar av planförslaget som genomförs efter samrådet.

Samråd för FÖP Rimbo 2050 genomfördes under perioden den 4 oktober till den 30 november 2021, då det varit möjligt att komma med synpunkter, åsikter och tips att ta med i FÖP Rimbo 2050 samt ställa frågor via kartfunktion, e-post eller telefonkontakt.

Se samrådsförslaget för FÖP Rimbo 2050 här.

Efter samrådet sammanställs de synpunkter som kommit in från allmänheten, myndigheter, organisationer och näringsliv. Förslaget revideras utifrån synpunkterna och ställs sedan ut för granskning under våren 2023. De som lämnat synpunkter får återkoppling på lämnade synpunkter samt en ny möjlighet att lämna ytterligare synpunkter. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna och vilka ställningstaganden som gjorts.

Antagande av förslaget för FÖP Rimbo beräknas bli beslutat av kommunfullmäktige i december 2023.

Vid frågor om FÖP Rimbo 2050 kontaktas:

E-post: rimbo2050@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00

Senast ändrad: 2022-12-09