Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Fördjupning av översiktsplanen för Rimbo

Inledning

En översiktsplan ska vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Vad är en fördjupning av översiktsplanen?

Översiktsplanen ska ange en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi och visar hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses hur miljökvalitetsnormer ska följas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den ska vara vägledande när kommunen upprättar detaljplaner och prövar bygglov enligt plan- och bygglagen.

I områden med mer komplicerade förhållanden och där det finns stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk och där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj, kan en fördjupning av översiktsplanen tas fram. För tätorter med högt bebyggelsetryck och områden med stora bevarandevärden kan en fördjupning reda ut huvuddragen i markanvändningen, kvarterstrukturen och gatunätet.

Det finns många lagar och regler som påverkar innehållet i en översiktsplan. Översiktsplanens innehåll och process regleras i 3 kapitlet plan- och bygglagen. Bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande finns i plan- och bygglagen. I miljöbalken finns bestämmelser om riksintressen, miljökvalitetsnormer, miljöbedömning och skyddade områden. Exempel på andra lagar som kan beröras är väglagen, kulturmiljölagen, fastighetsbildningslagen, lagen om skydd mot olyckor, ledningsrättslagen och lagen om allmänna vattentjänster.

En fördjupning av översiktsplanen för Rimbo tätort förhåller sig till ställningstaganden som är gjorda i Översiktsplan 2040 som vann laga kraft i januari 2014. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan som beräknas vinna laga kraft i slutet av 2024/början av 2025.

Den kommunomfattande översiktsplanen gäller fram till det att en ny översiktsplan antas. Eftersom den nya översiktsplanen kommer att gälla inom snar framtid behöver fördjupningen av översiktsplanen förhålla sig även till de nya planeringsinriktningarna för Norrtälje.

Fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo släcks automatiskt ut av en ny kommuntäckande översiktsplan. Om FÖP Rimbo ska fortsätta att gälla även när den nya översiktsplanen antas ska det redovisas särskilt i den nya översiktsplanen. 

 

Senast ändrad: 2023-12-19