Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Strategier

Under strategier kommer olika fokusområden beskrivas som anses vara av särskild betydelse för grönstrukturen i Norrtälje stad. Fokusområdena har sedan resulterat i strategier som kommunen kan arbeta efter för att tydliggöra grönstrukturen i planeringen.

Tillgänglighet

Naturen är en viktig del i människans liv. Vistelse i naturen ger vila, återhämtning och minskar stress. I stadsmiljön blir platser för återhämtning och tystnad allt viktigare. Forskning (Colding, för Formas) visar att ju bättre tillgång till grönområden människor har desto bättre mår de.

Den bostadsnära naturen ska vara möjlig att nå till fots från bostaden. Boverket har beskrivit att 300 meter utan trafikerade vägar eller barriärer är ett gränsvärde för hur långt man är beredd att gå till ett grönområde för att man ska använda det ofta. Avståndet till ett grönområde påverkar hur ofta och hur länge man besöker ett grönområde. Den som har 50 meter till ett grönområde vistas där dubbelt så ofta och nästan dubbelt så lång tid som någon som har 1 km till närmaste grönområde.

Att grönområden är tillgängliga är viktigt för alla men i många avseenden är det särskild viktigt för de som har begränsad rörelse‐ och kognitiv förmåga. Studier visar att tillgång och närhet till grönområden har störst positiv inverkan på hälsan för äldre, ungdomar och de med lägst socioekonomisk status i samhället. Att det är dessa grupper som upplever störst positiv inverkan beror på att de generellt inte har samma fysiska och ekonomiska möjligheter att ta sig längre sträckor, åka på semester eller ha fritidshus. För barn är trafikerade vägar ett av de främsta hinder för att de ska ta sig till grönområden. Separata gång- och cykelvägar, att leda om trafiken eller minska hastigheter där barn vistas kan underlätta för barn att ta sig till grönområden och öka tryggheten.

Hur tillgänglighet och närhet till grönområden upplevs är lika viktigt att ta i beaktning som faktisk tillgänglighet. Naturen har inte en lika självklar plats hos människor som tidigare vilket gör att information och kunskap om natur och grönområden har blivit viktigare. För att grönområden ska besökas ofta måste de enligt Boverket både upplevas som tillgängliga och orienterbara och vara tillgängliga och orienterbara. För att ett område ska vara tillgängligt är det viktigt att det är lätt att ta sig till området, vistas i området och att information om området och var det ligger är tillgängligt och lättförståeligt. Information om grönområden kan bland annat vara information på kommunens webbplats och informationsskyltar i anslutning till grönområden.

Norrtälje kommuns strategier:

  • Grönområden ska vara möjliga att nå till fots från bostaden och från förskolor och grundskolor. Det bör eftersträvas att det inte ska vara längre än 300 meter från bostaden till ett grönområde
  • Beskrivna grönområden ska vara tillgängliga*
  • Det ska vara lätt att ta sig till ett grönområde
  • Information om grönområden ska vara lättillgänglig
  • Barriärer* till grönområden ska på sikt minska
  • Vid exploatering i områden där det är över 300 meter till ett beskrivet grönområde bör grönytor i möjligaste mån tillskapas.Vilka funktioner dessa tillskapade grönytor ska ha bör anpassas efter områdets egenskaper och behov.

*Tillgängliga = betyder bland annat att de ska vara i kommunal ägo. Grönområden ska vara fysiskt och psykiskt tillgängliga.

*Barriärer = Fysiska och mentala/sociala hinder som försvårar för människor att besöka ett grönområde. Fysiska hinder kan bland annat vara trafikerade vägar och byggnader. Mentala/ sociala barriärer kan bland annat vara att ett grönområde uppfattas som privat genom placering och utformning.

300 meter till ett grönområde

Karta 4 visar hur stor del av staden som har 300 meter eller kortare till ett grönområde fågelvägen. Kartan visar att den största andelen boende i staden har 300 meter eller mindre till något av de beskrivna grönområdena. Färsna och Nordrona är områden som enligt kartan har mer än 300 meter till närmaste grönområde men det är områden som idag består av mycket grönt. I de fördjupade översiktsplanerna för Nordrona och Färsna ska det gröna tas till vara och utvecklas. Ett område i norr och ett större område i söder har mer än 300 meter till närmaste grönområde. Områdena är främst industrier men som studier visar bidrar närhet till grönområden även på arbetsplatsen till välmående och minskar stress.

Området på Flygfältet som har mer än 300 meter till närmaste grönområde har flertalet grönområden i närhet men för att ta sig till områdena till fots eller cykel måste bilvägar korsars. I norra delen del av Solbacka finns ett område som har mer än 300 meter till ett grönområde. Även i detta område finns flertalet grönområden i närhet och några kan nås till fots utan att någon större bilväg måste korsars.

Karta 4 visar 300 meter fågelvägen. Om avståndet skulle vara faktiskt gångavstånd skulle en större andel ha längre än 300 meter till närmaste grönområde. Närmaste gångvägen till ett grönområde kan vara begränsad av en bilväg utan övergångsställe. Barn är mer begränsade än vuxna och kan inte korsa stora bilvägar själv eller gå längre sträckor från hemmet vilket gör att deras närområde blir mycket viktigare. Äldre och personer med olika typer av funktionsnedsättningar kan även de vara mer begränsade att ta sig längre sträckor vilket gör att närområdet och tillgänglighet är viktigt. För att öka tillgängligheten till grönområden kan det vara bra att se över tillgängligheten till grönområden, ligger till exempel grönområdet nära en trafikerad väg utan övergångsställen? Finns det gång- och cykelvägar till grönområdet?

Senast ändrad: 2017-06-28