Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Grönstruktur i Norrtälje stad

I Norrtälje stad finns många gröna ytor, allt från parker och gångstråk till skogar och stränder. Grönstrukturen bygger tillsammans med bebyggelsen och infrastrukturen upp stadens karaktär. Den här strategin ska fungera som vägledning när kommunen fattar beslut rörande samhällsutveckling.

Översiktsbild över park i Norrtälje.

Här benämns beskrivna grönytor med identifierade funktioner i staden som ”grönområden” medan övriga grönytor benämns som ”grönytor”.

Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad ska fungera som vägledning när kommunen fattar beslut rörande samhällsutveckling. Det kan till exempel handla om byggande av bostäder, gång- och cykelvägar, anläggande av lekparker eller tillgängliggörandet av parkmark. Grönstruktur är ett av flera samhällsintressen som behöver tas hänsyn till i planeringen och vägas gentemot andra intressen. Genom grönstrukturstrategin kan det bli lättare att identifiera grönstrukturens intressen och kommunens förhållningssätt gentemot gröna ytor och dess användning.

Grönstrukturstrategin består av två delar. Ett huvuddokument med vägledning och strategier och en bilaga med fakta om stadens grönområden och vad de har för använding idag.

Huvuddokumentet tar upp definitioner, kommunens förhållningsätt till grönytor i staden, strategier och en kartbild över beskrivna grönområden. Ekosystemtjänster (funktioner) kopplas samman med stadens grönområden. Strategiområdena behandlar förutom kommunens förhållningsätt till gröna ytor i exploateringsprojekt, gröna ytors funktioner, tillgänglighet, barn- och äldreperspektivet, gröna korridorer och svaga samband, stränder, träd, friluftsliv, kulturmiljö, rödlistade arter och grönytefaktor.

Bilagan "Områdesbeskrivningar" beskriver grönområden och dess identifierade funktioner. Bilagan ska fungera som ett levande dokument eftersom information om områden kan komma att ändras med tiden.

Fortsatt arbete

Arbetet med att ta fram en grönstrukturstrategi är ett av de första stegen i en process att skapa strategidokument för att bygga en hållbar stad. Grönstrukturstrategin ska ligga till grund när Norrtälje stads fördjupade översiktsplan uppdateras och när viktiga planeringsdokument som till exempel dagvatten- och trafikstrategier tas fram.

En vision för fortsatt arbete med grönstrukturen i Norrtälje stad är att skötsel av grönområdena fortskrider, värden utvecklas och att tillgängligheten stärks. Gång- och cykelvägar är exempel på verktyg för att lättare kunna ta sig till ett grönområde. Att sätta upp informationsskyltar om ett områdes naturvärden kan vara en metod för att stärka ett grönområdes värde ytterligare.

Senast ändrad: 2023-05-10