Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Träd i staden

Träd i staden har en mycket viktig roll. Förutom att träd är boendemiljöer för olika arter och har betydelse för biologisk mångfald ger träden också tjänster som vi ofta inte tänker på. Träden ger skugga, hjälper till att sänka temperaturen under sommaren och bidrar också till att minska luftföroreningarna i staden. Enligt Stockholms läns landstings rapport Svaga samband 5:2012 är det till exempel 70 % mindre luftföroreningar längs en gata som kantas av träd än vid en trädlös gata. Träden tar hand om förorenade partiklar genom att partiklarna fastnar på stam, grenar och blad som sedan sköljs ner i marken. Träden bidrar också till att förorenad luft stiger uppåt genom så kallad parkbris. Parkbris uppkommer genom att grönområden är svalare nattetid än hårdgjorda ytor vilket ger uppkomst av olika lufttryck som i sin tur skapar svaga vindar. Dessa vindar kan föra förorenad luft ut från staden. Eftersom barrträd också är gröna på vintern kan luftreningen gynnas av att både lövträd och barrträd planteras. Träd använder koldioxid och avger syre. Träd kan också fungera som vindskydd och hjälpa till att minska buller. Det är också viktigt att tänka på att träd ger ett estetiskt intryck och att de tydligt visar årstidernas variationer. Att se träd eller att vistas bland träd kan vara avkopplande.

Norrtälje kommuns strategier:

  • Vid arbeten i närheten av träd ska hänsyn tas så att skador på träden minimeras
  • Vid nyplantering av träd ska olika arter av träd planteras för att skapa en variation i staden och gynna biologisk mångfald
  • En strävan ska vara att äldre och stora träd bevaras
  • När ett solitärträd tas bort rekommenderas att ett nytt solitärträd planteras för att ersätta det borttagna trädet
  • Befintliga trädrader och alléer bör bevaras och utvecklas
  • En strävan ska vara att antalet trädrader och alléer utökas.
Senast ändrad: 2023-05-10