Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Strategins status

Grönstrukturstrategin är en vägledning beslutad i Kommunfullmäktige den 7 november 2016, och ska vara till hjälp när kommunens tjänstemän och politiker handlägger ärenden och fattar beslut. Strategin ska utgöra ett av flera planeringsunderlag i både översiktlig och i mer detaljstyrd planering. Strategin är inte ett tematiskt tillägg till översiktsplanen men ska fungera som kunskapsunderlag. Strategin visar vad som behöver beaktas inom olika delar av staden, hur barn- och äldreperspektiv, tillgänglighet, träd, stränder, stråk, rödlistade arter, grönytefaktor, friluftsliv och kulturmiljö ska hanteras i den fysiska planeringen.

Grönstrukturstrategins användning i samhällsplaneringen

I grönstrukturstrategin redovisas ett nuläge av beskrivna grönområden som finns i Norrtälje stad. Hur dessa områden ska eller bör hanteras beskrivs i huvuddokumentets strategidelar under olika ämnesområden. Att grönområdena är redovisade innebär dock inte att områdena är reserverade som grönområden. Det kommer att uppkomma lägen där exploateringsanspråk ställs på beskrivna grönområden. Det kan till exempel handla om intressen som bostadsbebyggelse, väginfrastruktur, vattenledningsdragningar eller friluftsanordningar. I samband med detaljplaneläggning eller tillståndsprövning i ett beskrivet grönområde, kommer grönområdets värden gällande rörligt friluftsliv, tillgänglighet, viktiga ytor ur ett äldre- och barnperspektiv, ekosystemtjäster och naturvärden, med mera att ställas emot intresset att till exempel bygga fler bostäder eller tillskapa mer industrimark.

När en sådan avvgägning sker bör intresset att bevara grönområdet vara stort om:

  • grönområdet ligger centralt i ett grönt utpekat stråk eller om det kan stärka svaga länkar i ett grönt stråk
  • grönområdet hyser höga natur-, kultur- och friluftsvärden
  • grönområdet säkerställer att avstånden mellan bostadsområden till grönområden inte överstiger 300 meter
  • grönområdet ligger i förskola/grundskolas närområde och/eller i direkt anslutning till äldreboende
  • grönområdet har en viktig klimatreglerande funktion.

Att väga olika intressen är en del i samhällsplaneringen och ett sätt att utveckla staden i olika riktningar.

Bakgrund och syfte

Grönstrukturstrategin ska bidra till en samsyn och tydlighet gällande hur grönstrukturen i staden ska hanteras. Grönstrukturstrategin ska vara ett förankrat och lättförståeligt underlag att använda vid beslut om planläggning och exploateringsprojekt i staden. Bebyggelseutvecklingen i Norrtälje stad har under de senaste åren accelererat och jämfört med tidigare år har många nya bostads- och verksamhetsområdesprojekt genomförts eller initierats. Även de närmsta åren framöver bedöms intresset och behoven för att planera och bygga i och runt Norrtälje stad som stort. Enligt kommunens gällande översiktsplan ska hela kommunen växa och nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter. Eftersom det finns stor konkurrens om markområdena i och runt staden är det viktigt att strategier tas fram för att belysa och prioritera mellan olika intressen och göra bedömningar av hur en positiv utveckling som helhet kan uppnås på kort och lång sikt. Grönytor som finns i staden idag kommer att få fler besökare och bli mer nyttjade när stadens invånarantal växer. Grönstrukturen är en av pusselbitarna för att bygga en attraktiv stad.

Effektmål för grönstrukturstrategin för Norrtälje stad är att säkerställa god bebyggd miljö för stadens invånare genom att:

  • på lång sikt säkerställa och utveckla stadens attraktivitet, biologiska mångfald och ekosystemtjänster gällande stadens grönstruktur
  • säkerställa natur- och rekreationsområden
  • skapa förutsättningar för en växande stad med nya bostäder och arbetsplatser.

Strategin består av två delar, en strategidel och en bilaga med fakta om stadens grönområden. Strategidelen innehåller beskrivningar och strategier medan områdesbilagan består av fakta om Norrtälje stads identifierade grönområden. Innehållet i strategidelen är beslutat i Kommunfullmäktige medan innehållet i bilagan är ett levande dokument som löpande ska uppdateras. Detta är mycket viktigt eftersom ny information om grönområden ständigt tillkommer. Det är därför viktigt att dokumentet hålls levande och uppdateras. De beskrivna grönområdena ska också finnas tillgängliga i kommunens geografiska informationssystem (GIS).

Arbetsprocess

I arbetsprocessen med att ta fram en grönstrukturstrategi har det funnits en projektgrupp som hållit i projektet, en referensgrupp som varit rådgivande och en styrgrupp som varit forum för strategiska ställningstaganden. Arbetet med att ta fram en grönstrukturstrategi har pågått under hösten 2015 till våren 2016. Projektet inleddes med olika workshops med referensgruppen som sedan mynnade ut i en workshop för politiker och styrgrupp. Den senare workshopen resulterade i inriktningar och förslag till geografisk avgränsning. I inledningen av projektet skickades enkäter ut till kommunens förskolor, skolor och äldreboenden för att utreda vilka områden barn och äldre i första hand använder i förskolor, skolor och äldreboendens verksamheter.

I projektet har befintligt underlag använts. Underlag som visar naturvärden, värdefullt landskap, strövområden, rekreationsvärden, anordningar för friluftslivet, kommunalt skötta större grönområden, områden som äldreboenden, skolor och förskolor nyttjar har sammanställts. Därefter har en uppdatering av underlagen gjorts, framförallt för att förutsättningar för områden har förändrats. Det kan handla om områden som tidigare utnämnts som naturmark men som idag har en annan markanvändning än naturmark. Efter att underlagen sammanställts tillsammans med valda inriktningar har områden med tydliga identifierade funktioner och grönstruktursamband beskrivits.

Mellan den 30 november och den 15 december kunde allmänhet, föreningar, politiker och tjänstemän läsa förslag till strategier och lämna synpunkter på vilka grönområden som ansågs viktiga. Synpunkterna sammanställdes, diskussioner och resonemang har förts och därefter arbetades strategin fram. Ny information om grönområden som framkommit genom synpunkter har gåtts igenom och områdesbeskrivningarna har kompletterats.

Senast ändrad: 2023-05-10