Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Legionella

Legionellabakterier finns naturligt i jord, sjöar och vattendrag. I slutna miljöer kan bakterien föröka sig och medför risk för smittspridning. Här får du information om vad du kan göra för att förhindra smittspridning.

Legionellabakterier finns naturligt i jord, sjöar och vattendrag. I slutna miljöer, så som vattenledningar och jordpåsar, kan bakterien föröka sig. Det medför en risk för smittspridning. Insjuknande sker vid inandning av jorddamm eller vattendimma som innehåller legionellabakterier. Det är ofarligt att dricka vatten innehållandes legionellabakterier.

Bakterierna kan generellt överleva i temperaturintervallet 0-50°C. Det finns en risk att legionellabakterier växer till om vattenomsättningen i vattenledningar är låg och temperaturen är mellan cirka 20 och 45°C. Maximal tillväxt sker vid ungefär 38 °C.

Sjukdom

Legionellabakterier kan ge upphov till två typer av sjukdomar, pontiacfeber och legionärsjuka.

Legionärsjuka är en svår form av lunginflattion. Den kan yttra sig med feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärtor åtföljt av torrhosta, andningssvårigheter och lungsymtom. Normalt sker insjuknandet ungefär två till tio dagar efter smittillfället. Det är främst personer med nedsatt immunförsvar, rökare och äldre som riskerar att insjukna.

Pontiacfeber är en lindrigare variant som ger influensaliknande symtom med ledvärk. Inkubationstiden är några timmar till tre dagar.

Ingen av sjukdomarna smittar från person till person.

Spridning

Vanliga smittkällor är duschar, vattenspridare och bubbelpooler. Vattentemperaturen i bubbelbaden är idealisk för bakterietillväxt och luftbubblorna gör att vattendimma uppstår.

Vattensystem som medför att vattnet blir stillastående eller långsamt strömmande är en risk, då biofilm som bildas på insidan av rören skapar förutsättningar för tillväxt. Långa ledningar, blindledningar och handdukstorkar kan därför öka risken. Om kall- och varmvattenledningarna är anlagda för nära varandra i huset kan det påverka temperaturen i respektive rör.

Ett antal utbrott av legionärsjuka har härletts till kyltorn. Kyltorn används bland annat för luftkonditionering och är vanligen placerade på hustak. Vattendimma från kyltornen har sugits in i ventilationssystemet eller spridits via utomhusluften.

Legionella kan även växa till i slutna jordpåsar som används för plantering.

Verksamhetsutövarens ansvar

Med verksamhetsutövare menas en fysisk eller juridisk person som driver en verksamhet. Verksamhetsutövare ska arbeta förebyggande för att förhindra uppkomst och spridning av legionella. 

Förhindra legionellatillväxt

Det här kan du som verksamhetsutövare göra för att förhindra legionellatillväxt:

 • Rutiner för att regelbundet kontrollera varm- och kallvattentemperaturen.
 • Vid tappstället ska varmvattentemperaturen vara minst 50°C. Temperaturen vid tappstället får inte överstiga 65°C på grund av skållningsrisken.
 • I varmvattenberedaren eller värmeväxlaren ska varmvattentemperaturen lägst vara 60°C.
 • Kallvattnet ska maximalt ha en temperatur om 18°C.
 • Kontrollera att det inte finns blindledningar med stillastående vatten. Blindledningar bör tas bort.
 • Varmvattenspolning av hela vattensystem kan göras för att motverka tillväxt. Vattnet ska vara minst 70 °C och spolningen ska pågå minst 5-30 minuter, beroende på systemets storlek.
 • Spola igenom duschen med hett vatten om den stått oanvänd en tid, till exempel i fritidshuset eller om du varit bortrest.
 • Varm- och kallvattenlednignar ska hållas isolerade så att de inte kan påverka varandras temperatur.
 • Genomför provtagning av vattnet om det finns en misstanke om legionellaförekomst.
 • Om legionella påvisas kan klordioxidsanering göras av hela vattensystemet.
 • Byt duschslang och duschmunstycke regelbundet, då dessa är typiska tillväxtzoner för legionellabakterien.
 • Kontrollera att handdukstorkar med vattenuppvärmning är rätt installerade.
 • Undvik att andas in jorddamm vid plantering med jord som förvarats i slutna jordpåsar. Använd handskar och tvätta händerna noga.

Information om legionellabakterier på Folkhälsomyndighetens hemsida

Information om legionellabakterier på Boverkets hemsida

Bygg- och miljönämndens ansvar

Legionärsjuka och pontiacfeber är anmälningspliktiga sjukdomar. Bygg- och miljönämnden har utredningsansvaret vid denna typ av smitta. Om en privatperson insjuknar i legionärsjuka eller pontiacfeber blir Bygg- och miljönämnden kontaktade av smittskyddsläkare på Smittskydd Stockholm. Därefter kommer Bygg- och miljönämnden åka ut till aktuell fastighet och ta vatten- och/eller jordprover i samråd med smittskyddsläkaren för att utreda smittokällan och förhindra att fler blir smittade.

Senast ändrad: 2023-07-11