Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Klagomål om olägenhet, störning eller olaglighet

Om du upplever en störning, olägenhet eller vill anmäla en olaglighet vid byggnation, kan du göra en anmälan om detta.

Kommunen har tillsynsansvar för verksamheter inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och plan och bygglagen. Vi bevakar därför miljö och hälsoskyddsfrågor i kommunen för att förebygga och undanröja olägenheter inom dessa områden.

Vad ses som en störning, olägenhet eller olaglighet?

Den störning eller olägenhet som du anmäler ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön i miljöbalkens mening. Det innebär till exempel att störningen inte kan vara tillfällig. I första hand bör du kontakta verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren och påtala störningen eller olägenheten och ge denne möjlighet att åtgärda problemet.

En störning kan till exempel vara utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, förorenat dricksvatten, bristfällig hygien i livsmedelslokal, trafikbuller, industribuller, dålig inomhusmiljö såsom fukt, mögel, temperatur, radon, buller och ventilation, eller olägenhet orsakad av djurhållning eller skadedjur. Vi har även tillsynen över överträdelser vid byggnation enligt plan och bygglagen, så kallat svartbyggen. 

Skicka in din anmälan skriftligen

Din anmälan utgör ett underlag för handläggningen av ärendet och kan även bli ett beslutsunderlag i Bygg- och miljönämnden eller, om ärendet överklagas, hos högre beslutsinstans.
Skicka in din anmälan om olägenhet/klagomål

Anonym anmälan

Det är möjligt att lämna in anonyma anmälningar men de är ofta svårare att handlägga effektivt. Om du väljer att vara anonym kan vi inte göra någon återkoppling till dig och eventuella beslut kan inte skickas till dig.

Du kan inte vara anonym om du skickar in ett klagomål via e-post. För blanketter som skickas in via e-post kommer e-postadressen att bli offentlig. Du kan inte fylla i dina personuppgifter i klagomålsblanketten för att få återkoppling och samtidigt begära att vara anonym. Blanketten är en offentlig handling.

Så här hanterar vi din anmälan

För att vi ska kunna handlägga din anmälan behöver vi få en så utförlig beskrivning som möjlig av den olägenhet, störning eller olaglighet du vill anmäla. Fyll därför i blanketten så utförligt som möjligt. När vi får in din anmälan gör vi en bedömning av din anmälan och skickar en kopia till verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren så denne får yttra sig över uppgifterna. Vanligtvis gör vi även en inspektion.

Om vi bedömer att en olägenhet, störning eller olaglighet finns kräver vi att verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren vidtar särskilda åtgärder.

Olägenheter eller störningar som kommunen inte har tillsynsansvar för

Här finns information om vem du kan kontakta om du upplever en störning eller olägenhet där kommunen inte har ansvar för tillsynen.

 • Vanvård eller misskötsel av djur – Kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Störande vilda djur på den egna fastigheten, till exempel grävling, rådjur, räv –Fastighetsägaren får själv anlita en skadedjursskytt. För information om skadedjursskytt hör av dig till Kontaktcenter. Observera! Gäller bara inom detaljplanelagt område. 
 • Påkörda eller skadade vilda djur – Vid skadade vilda djur, kontakta polisen, telefon 114 14. Vid döda djur utmed väg, kontakta väghållaren. Vid döda djur på tomt, kontakta markägaren.
 • Lösspringande hundar – Kontakta polisen, telefon 114 14.
 • Folk som inte plockar upp efter hunden – Kontakta polisen, telefon 114 14.
 • Inomhusmiljön i den egna villan, exempelvis mögellukt, fuktproblem, dålig ventilation – Kontakta fackman/sakkunnig som får utreda eventuella problem.
 • Bekämpning av ohyra i den egna fastigheten – Kontakta konsulter på området, till exempel Anticimex eller försäkringsbolag.
 • Ordningsrelaterade grannaktiviteter, till exempel missbruk och fester – Kontakta i första hand hyresvärden eller styrelsen i bostadsrättsföreningen. I andra hand polisen, telefon 114 14.
 • Störning i inomhusmiljön på arbetsplatser – Kontakta Arbetsmiljöverket
 • Städning i trapphus eller tvättstuga – Kontakta hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse.
 • Dräneringsfrågor eller dikesfrågor – Kontakta samfällighetsföreningen eller Lantmäteriets arkivtjänst
 • Flygbuller – Kontakta Luftfartsverket eller Länsstyrelsen i Stockholms län. Flygbuller från lokala flygfält, kontakta Kontaktcenter
Senast ändrad: 2023-05-05