Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Genomförande och konsekvenser

Genomförandet av översiktsplanen sker dels genom den efterföljande planeringen, dels genom att översiktsplanen följs upp och kontinuerligt hålls aktuell.

Kommunen har många verktyg till sin hjälp, men flera aktörer behövs för att genomföra intentionerna i översiktsplanen.

Efterföljande planering

Översiktsplanen visar en önskad utveckling fram till 2050, och visar de fysiska möjligheterna för det. Den markanvändning som redovisas i planen möjliggör för nya bostäder, arbetsplatser, utvecklad infrastruktur och fortsatta rekreationsmöjligheter. De viktigaste verktygen för genomförandet av översiktsplanen är:

  • Mål och budget i den årliga budgetprocessen.
  • Prioritering av inkomna planförfrågningar och framdrift av pågående planärenden.
  • Löpande ärendehantering som rör användning av mark och vatten.

Bygglov, detaljplaner, planprogram och fördjupningar

Det viktigaste formella medlet som kommunen kan använda sig av för att genomföra översiktsplanens intentioner är detaljplaneläggning. Kommunen har planmonopol enligt plan- och bygglagen.

Planprogram kan tas fram inför detaljplanering när det behövs för att ta ett större grepp om utvecklingen i ett område. Samma syfte kan också uppfyllas genom fördjupning av översiktsplanen. Planprogram eller fördjupningar kan underlätta efterföljande detaljplaner i områden med högt utvecklingstryck, i särskilt expansiv landsbygd som håller på att omvandlas till sammanhängande bebyggelse eller i områden där kommunen avser att planera för omfattande ny bebyggelse. Kommunen bedömer i varje enskilt fall vilket planinstrument som är mest lämpligt.

Översiktsplanen bedöms utgöra tillräckligt stöd för efterföljande detaljplaner och bygglov i områden där befintlig användning i stora drag förväntas fortsätta.

På landsbygden sker utveckling av ny bebyggelse genom förhandsbesked och bygglov med översiktsplanen som stöd för avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen.

För att få till stånd omvandling av fritidshusområden till permanentboende eller utveckling av sammanhängande bebyggelse krävs i regel planläggning. Då denna typ av planer rör befintlig bebyggelse med många intressenter är det ofta en förutsättning att kommunen driver planarbetet för att få framdrift i processen. Samverkan med berörda vägföreningar och samfälligheter är nödvändigt för att hitta lämpliga och genomförbara åtgärder i form av ombyggnad av gator för att uppnå acceptabel standard, utbyggnad av vatten, avlopp och dagvattenhantering, utveckling av grönstruktur och mötesplatser med mera.

Plankostnader tas då ut i efterhand i samband med bygglov för utökade byggrätter eller nybyggnationer i enlighet med planen. Medan arbetet med detaljplanen pågår beslutas i regel om anstånd för bygglovsansökningar, det vill säga att beslut om bygglov skjuts upp för att underlätta planarbetet.

 

 

 

Senast ändrad: 2023-02-14