Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Planeringsförutsättningar befolkning och bostadsbestånd

I det här kapitlet redovisas de planeringsförutsättningar om kommunens befolkning och bostadsbestånd som har legat till grund för förslaget till översiktsplan.

Befolkningsökning i hela kommunen

Under de senaste 18 åren har befolkningen ökat i framför allt Norrtälje stad och på landsbygden. Även Rimbo och Älmsta har ökat sin befolkning, medan Hallstavik enbart har ökat sin befolkning marginellt.


Tätort definieras enligt SCB som sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Småort definieras som sammanhängande bebyggelse med 50–199 invånare.


Norrtälje kommun har en av landets mest expansiva landsbygd. Det har lett till att antalet småorter i kommunen har ökat när landsbygden har utvecklats till att bilda sammanhängande bebyggelse och ibland klassas som småorter och ibland till och med tätorter. Befolkningen har ökat allra mest i Frötuna/Rådmansö, Roslagslänna och Lyhundrabygden.

Befolkningen i Norrtälje kommun är spridd över hela kommunens yta. Flest invånare finns i Norrtälje stad, följt av Rimbo Sjuhundrabygden. Minst antal åretruntboende finns i Blidö skärgård och Edsbrobygden. I skärgården finns i stället ett mycket stort antal fritidshus. Det finns fast folkbokförd befolkning på många öar i kommunens skärgård. Befolkningen mångdubblas sommartid, då många fritidshusägare och andra besökare kommer till skärgården.

Medelåldern har stigit i hela kommunen de senaste 40 åren. Allra mest har medelåldern ökat i Blidö och Väddöbygden. Det kan förklaras av att dessa områden har sämre tillgänglighet och att det kan vara svårt för barnfamiljer att lösa vardagslivet från öarna.

Lägst medelålder och högst andel barn återfinns i Lyhundrabygden och Rimbo Sjuhundra. En åldrande befolkning ställer krav på både bebyggelse och allmänna platser. Dels efterfrågan på medelstora och mindre lägenheter i centrala lägen som uppfyller dagens krav på tillgänglighet, men även andra typer av bostadsformer kommer efterfrågas av en allt äldre befolkning.

Närheten till samhällsservice är särskilt viktigt för äldre. Dessutom är det viktigt att allmänna platser görs tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Befolkningsutveckling på olika orter i Norrtälje kommun 2004 - 2021

Avser nyckelkodsområden (NYKO 3). Källa SCB

Karta med folkmängden (andel av kommunen)i de olika bygderna i Norrtälje kommun

Karta: Folkmängden i de olika bygder inom Norrtälje kommun 2020-12-31 (Andel av kommunen %)

 

Bygd

Folkmängd 2020-12-31

Häverö  6 935
Väddöbygden 4 065
Edsbrobygden 1 538
Lyhundrabygden 6 822
Rimbo Sjuhundra 11 800
Frötuna/Rådmansö 4 571
Blidö 1 026
Roslagslänna 4 882
Norrtälje 21 921

 

Diagram med befolkningsutveckling i olika bygder inom Norrtälje kommun de senaste 40 åren

Diagram: Befolkningsutveckling i olika bygder de senaste 40 åren

Diagram med medelåldern i Norrtälje kommuns olika bygder de senaste 40 åren

Diagram: Medelåldern i Norrtälje kommuns olika bygder de senaste 40 åren

Befintligt bostandsbestånd

Bostadsbeståndet i Norrtälje kommun består till stor del av småhus (58 procent).
Flerbostadshus uppgår till 36 procent och återfinns framför allt i Norrtälje stad,
Rimbo, Hallstavik och Älmsta. I mindre orter och på landsbygden dominerar
småhusen. Andelen småhus är avsevärt högre än genomsnittet i Stockholms län
(68 procent flerbostadshus och 25 procent småhus).

Upplåtelseformerna varierar också mellan olika delar av kommunen. I Norrtälje
stad finns en hög andel bostadsrätter, medan andelen hyresrätter och
äganderätter är lägre. I Rimbo och Hallstavik råder omvänt förhållande. Andelen
hyresrätter och äganderätter är relativt höga medan andelen bostadsrätter är
låga. I Älmsta är det något mer jämn fördelning mellan upplåtelseformerna. I
mindre orter som Bergshamra och på landsbygden dominerar äganderätterna.

Jämförelse diagram mellan hustyper i Norrtälje kommun och Stockholms län år 2020

Diagram: Jämförelse mellan hustyper i Norrtälje kommun och Stockholms län år 2020

 

Diagram jämförelse mellan olika upplåtelseformer år 2020 i olika delar av Norrtälje kommun

Diagram avser nyckelodsområden (NYKO 3). Källa SCB

Diagram antal färdigställda bostäder i Norrtälje kommun år 1995 - 2021

Byggandet har legat avsevärt högre de senaste åren (efter 2014) än tidigare år. Byggande av flerbostadshus har framför allt skett vid Norrtälje hamn. Småhus har tillkommit i hela kommunen. Källa: SCB (Statistiska centralbyrån)

 

Senast ändrad: 2022-12-06