Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Styrelsen

På årsmötet väljs vilka medlemmar som ska sitta i styrelsen. Hur många ledamöter som ska sitta i styrelsen står i föreningens stadgar.

Ordförande

En ordförandes roll i föreningen är att leda föreningens arbete, sammankallar och leder styrelsens möten. Tillsammans med kassören är ordförande firmatecknare. Med firmatecknare menas en person som har fått styrelsens uppdrag att skriva under avtal som binder föreningen till vissa åtaganden,

Sekreteraren

Sekreteraren är den som skriver protokoll vid möten, dessa protokoll ska alla medlemmar kunna läsa. Sekreteraren sköter även allt pappersarbete, så som att skicka brev till medlemmar och styrelse och har ordning på alla papper som kommer till föreningen.

Kassören

Kassören är den som sköter föreningens ekonomi, ser till att räkningar betalas, tar in medlemsavgifterna och sköter bokföringen. Tillsammans med ordförande är kassören firmatecknare. Kassören har ansvar för bokföringen av föreningens utgifter och inkomster.

Revisorn/revisorerna

Revisorn/ revisorernas uppgift är att kontrollera styrelsens arbete och bokföring. De ska också kontrollera att styrelsen har gjort det som medlemmarna har bestämt. Det går bra om revisorn är en av föreningens medlemmar, men hon/han får inte sitta i styrelsen och det är inte heller lämpligt om revisorn är släkt med någon i styrelsen (då kan det uppstå en jävsituation).
Revisorerna skriver en rapport till årsmötet, en så kallad revisionsberättelse, där framgår vad de kommit fram till under sin kontroll av föreningens dokumentation och ekonomiska redovisning samt om styrelsen får ansvarsfrihet eller inte- alltså om styrelsen får godkänt för det arbete som de gjort under året. Ett beslut att ge styrelsen ansvarsfrihet innebär att föreningen inte kommer att ställa styrelsen till ansvar eller någon styrelsemedlem till ansvar för året som gått.

Senast ändrad: 2023-03-02