Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Miljökonsekvenser

Nedan sammanfattas bedömningen av planförslagets miljökonsekvenser. Alla bedömningar är i jämförelse med nuläget och tar sikte på horisontåret 2050. Symbolerna redovisar vilka konsekvenser planen bedöms ha för respektive aspekt, vilka globala hållbarhetsmål aspekten relaterar till samt om aspekten finns med i miljöbalken.

en grön pil uppåt vilket innebär att planen bedöms ha positiva konsekvenser. en gul pil åt höger vilket innebär att planen bedöms varken ha positiva eller negativa konsekvenser. en röd pil nedåt vilket innebär att planen bedöms ha negativa konsekvenser.

Bild: Teckenförklaring med vilka konsekvenser som planen bedöms ha. En grön pil uppåt innebär att planen bedöms ha positiva konsekvenser. En gul pil åt höger innebär att planen bedöms varken ha positiva eller negativa konsekvenser och en röd pil nedåt innebär att planen bedöms ha negativa konsekvenser.

Vatten

Bild: Fyra symboler. Den första symbolen visar en röd pil nedåt vilket innebär att planen bedöms ha negativa konsekvenser för vatten. Symbolen MB indikerar att aspekten finns med i miljöbalken. Två symboler visar att aspekten relaterar till de globala målen Rent vatten och sanitet för alla samt Hav och marina resurser.

Bild: Fyra symboler. Den första symbolen visar en röd pil nedåt vilket innebär att planen bedöms ha negativa konsekvenser för vatten. Symbolen MB indikerar att aspekten finns med i miljöbalken. Två symboler visar att aspekten relaterar till de globala målen Rent vatten och sanitet för alla samt Hav och marina resurser.

Planförslaget medför en ökad exploatering inom avrinningsområden till vattenförekomster. Den utbyggnad som sker till följd av planen påverkar ytvatten genom utsläpp av föroreningar och snabbare flöden av dagvatten till vattendrag och recipienter. Detta sker bland annat till följd av exploatering där naturmark hårdgörs. Kommunen visar stor medvetenhet kring brister och förbättringsbehov kopplat till blåstrukturen. Planförslaget lyfter att de stora belastningskällorna för ytvattenförekomsterna i huvudsak är påverkan från jordbruk och enskilda avlopp. Planförslaget poängterar att förutsättningar för dricksvatten och hållbara VA-lösningar kan utgöra begränsande faktorer för ny bebyggelse, och att tillgång till rent dricksvatten och hållbar avloppslösning ska säkerställas vid ny bebyggelse. Det bedöms som positivt att kommunen har tagit fram en bedömningsmodell för att kartlägga behovet av utbyggnad av allmänt VA och förutsättningarna för enskilt vatten och avlopp inom områden med sammanhängande bebyggelse i kommunen. De riktlinjer som presenteras i planförslaget ger i delar en svag styrning. Kommunen planerar för att ta fram flera nya underlag efter planens antagande, vilket på sikt kan komma att medföra förbättringar för kommunens vatten. Det är inte möjligt att i detta skede bedöma i vilken utsträckning dessa underlag kan bidra till att effekterna begränsas. Sammantaget bedöms planförslaget medföra risk för små negativa konsekvenser kopplat till aspekten vatten.

Natur 

5 ikoner

Bild: Fem symboler. Den första symbolen visar en röd pil nedåt vilket innebär att planen bedöms ha negativa konsekvenser för natur. Symbolen MB indikerar att aspekten finns med i miljöbalken. Tre symboler visar att aspekten relaterar till de globala målen Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna samt Ekosystem och biologisk mångfald.

Planen medför bebyggelse i, eller i anslutning till områden med höga naturvärden samt jordbruks- och skogsmark eller i områden som är viktiga för grön infrastruktur. En stor del av bebyggelsen kan även komma att ske utanför de utpekade bebyggelseområdena. Även om planen har goda intentioner kring att biologisk mångfald och naturvärden bör bevaras, värnas och utvecklas, saknas delvis vägledning för hur det ska säkerställas att naturvärden inte minskar i kommunen. Kommunen har ett kommunövergripande underlag som beskriver den gröna infrastrukturen. Det är positivt att kommunen pekar ut områden som bör utredas för skydd och att planen har övergripande goda intentioner om att stärka värden kopplat till grönstruktur. Dock saknas viss vägledning för hur detta ska genomföras i efterkommande planering. Det finns en viss otydlighet i vilka områden som är särskilt prioriterade att genomföra förstärkningsåtgärder i. Sammantaget bedöms planförslaget innebära risk för små negativa konsekvenser för natur i jämförelse med nuläget.

Bebyggelse, kulturmiljö och landskap

3 ikoner

Bild: Tre symboler. Den första symbolen visar en röd pil nedåt vilket innebär att planen bedöms ha negativa konsekvenser för bebyggelse, kulturmiljö och landskap. Symbolen MB indikerar att aspekten finns med i miljöbalken. En symbol visar att aspekten relaterar till det globala målet Hållbara städer och samhällen.

Kulturmiljövärden riskerar påverkas negativt vid flera utbyggnadsområden. Planen lyfter i tematiska ställningstaganden att hänsyn ska tas till kulturmiljövärden och att framtida utveckling ej får medföra påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö, samtidigt som flera platser inom riksintresse för kulturmiljövården är utpekade som utbyggnadsområden. Vägledning för hur kulturmiljövärden ska värnas och hur de negativa konsekvenserna ska mildras saknas i planen. Planen har även brist på vägledning för var det är prioriterat att stärka landskaps- och kulturmiljövärden. Då det saknas underlag för att kunna bedöma var det är lämpligt att ny bebyggelse lokaliseras utan att påverka höga och känsliga värden, finns det en risk för att dessa värden urholkas. Sammantaget innebär planförslaget risk för måttliga negativa konsekvenser för bebyggelse, kulturmiljö och landskap i jämförelse med nuläget.

Klimatpåverkan

Bild: Sex symboler. Den första symbolen visar en röd pil nedåt vilket innebär att planen bedöms ha negativa konsekvenser för klimatpåverkan. Symbolen MB indikerar att aspekten finns med i miljöbalken. Fyra symboler visar att aspekten relaterar till de globala målen Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Bekämpa klimatförändringarna samt Hållbara städer och samhällen.

Bild: Sex symboler. Den första symbolen visar en röd pil nedåt vilket innebär att planen bedöms ha negativa konsekvenser för klimatpåverkan. Symbolen MB indikerar att aspekten finns med i miljöbalken. Fyra symboler visar att aspekten relaterar till de globala målen Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Bekämpa klimatförändringarna samt Hållbara städer och samhällen.

Planen bedöms medföra ökade utsläpp genom ett ökat byggande, samt byggande på skogsmark. Koncentration av bebyggelse i strategiska lägen samt åtgärder för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik kan mildra konsekvenserna av detta till viss del. Bilen ges dock en fortsatt viktig roll i trafiksystemet. Fortsatt bebyggelseutveckling på landsbygden innebär att flera områden fortsatt bedöms få ett högt bilanvändande i vardagen. Planen lyfter frågan om laddinfrastruktur och pendlarparkeringar. För en omställning av fordonsflottan från fossila bränslen till eldrift behöver elanvändning och produktion att effektiviseras och produktionen öka. Planen pekar inte ut hur kommunen förväntas bidra till den utvecklingen. Restaurering av våtmarker lyfts som ett sätt att lagra kol för att minska klimatpåverkan. Planförslaget lyfter ambitioner om att minska miljö- och klimatpåverkan från byggandet, det saknas dock en tydlig systematik för att detta ska få genomslag och ge vägledning i kommande planeringssteg. Sammantaget speglar inte översiktsplanen till fullo klimatfrågans dignitet och den omställning i samhällets alla system som måste till om nationella och internationella mål ska nås. Den planerade utvecklingen bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för klimatet i jämförelse med nuläget.

 

Senast ändrad: 2024-03-13