Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Rent vatten

Tillgång till rent vatten är en förutsättning för ett hållbart samhälle.

Hav, kust, sjöar och vattendrag ger förutsättningar för ett rikt djurliv samt goda möjligheter till bad, fiske och andra friluftsaktiviteter. Norrtälje kommun har många yt- och grundvattenförekomster. Merparten av grundvattenförekomsterna uppnår god kemisk status. Statusen för ytvattenförekomsterna varierar och 75 % av kommunens ytvattenförekomster uppnår idag ännu inte god status. De stora belastningskällorna för ytvattenförekomsterna är i huvudsak påverkan från jordbruk och från enskilda avlopp vilket skapar problematik med övergödning, metaller och miljögifter samt fysisk påverkan. Omhändertagande och rening av avloppsvatten är viktigt för att minimera påverkan på vattendrag och hav.

Riktlinjer rent vatten

  • Beakta hela avrinningsområdet till recipient vid exploatering och andra tillståndspliktiga åtgärder.
  • Säkerställa tillräckliga ytor för rening och fördröjning av dagvatten. Prioritera lokalt omhändertagande av dagvatten.
  • Förnya och inrätta vattenskyddsområden för de vattenförekomster som är viktiga för vattenförsörjningen.
  • Ta fram specifika kunskapsunderlag, råd, krav och vägledningar för respektive recipient i lokala åtgärdsprogram. Arbetet ska utgå från avrinningsområdena och bedrivas genom ett förvaltningsövergripande arbetssätt. På sikt bör det förvaltningsövergripande arbetet även inkludera kommunens ansvar för klimatanpassning, skyfall, VA och dagvattenhantering.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Syftet är att säkra Sveriges vattenkvalitet. Normerna innebär lagstadgade krav på att en viss kvalitet ska nås vid en viss tidpunkt och att åtgärder som försämrar statusen inte får tillåtas. Normerna är att betrakta som gränsvärden och åtgärder som försämrar statusen för enskilda så kallade kvalitetsfaktorer är inte tillåtna, liksom åtgärder som äventyrar möjligheten att klara normen.

Ställningstagande miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten ska beaktas i all planering. Användningen av mark och vatten ska bidra till att uppnå de förbättringsbehov som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. Vid exploatering och andra tillståndspliktiga åtgärder inom tillrinningsområdet för en vattenförekomst ska påverkan på ytvattnet- eller grundvattnet beaktas, så att vattenförekomsten kan behålla sin goda status eller på sikt uppnå ekologisk balans och god vattenstatus. Dagvatten ska renas innan det når känsliga vattenmiljöer i syfte att uppnå god vattenstatus och bevara hotade arter.

Ställningstagande om avrinningsområden

Beakta recipienten till avrinningsområdet vid exploatering och andra tillståndspliktiga åtgärder.

Ställningstagande om modellerade tillrinningsområden för grundvattenförekomster

Vid exploatering och andra tillståndspliktiga åtgärder inom tillrinningsområdet för en vattenförekomst ska påverkan på ytvattnet- eller grundvattnet beaktas, så att vattenförekomsten kan behålla sin goda status eller på sikt kan uppnå ekologisk balans och god vattenstatus.

Vattenskydd i Norrtälje kommun

I Norrtälje kommun finns 19 vattenskyddsområden för grund- och ytvattentäkter enligt miljöbalken 7 kap 21 §. Inom skyddsområdena gäller föreskrifter för bland annat hantering av brandfarliga varor, avloppsutsläpp, upplag, täkter samt schaktningsarbeten. Det är angeläget att ta fram nya vattenskyddsområden för vattentäkter som är viktiga för vattenförsörjningen. Det gäller framför allt för Skeboån, då det är en känslig och utsatt recipient med stor vattenmängd. Det är också angeläget att uppdatera föreskrifterna till flera befintliga vattenskyddsområden. Läs mer om vattenskyddsområden i avsnittet Vatten och avlopp.

Norrtälje kommun har ett ansvar att skydda, förvalta och restaurera sina sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden från källa till hav. Kommunens vattenplan ligger till grund för vattenplaneringen i kommunen. Insatserna krävs enligt lag och är nödvändiga för att Norrtälje kommun ska bidra till en klimat- och miljömässig hållbarhet där samhällsutvecklingen och det lokala byggandet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten. Vattenförekomsters status får inte försämras. Kommunens insatser inom vattenområdet behöver därför stärkas och åtgärdsprogram för vattenförekomster måste tas fram. Det kommer även att krävas åtgärder i redan befintliga miljöer. Åtgärdsprogrammen kommer innehålla fler åtgärder än enbart dagvattenåtgärder. Kommunen avser bland annat att samverka med jordbrukare för genomförande av vattenvårdsåtgärder i jordbrukslandskapet, att och bedriva tillsyn över jordbruksverksamheter och tillsyn över enskilda avlopp för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna kan följas. Inom vissa områden är det anmälnings- eller tillståndspliktigt att borra för ny dricksvattentäkt. Anmälningsplikt gäller inom detaljplanelagda och byggnadsplanelagda områden, inom 300 meter från havskustlinje samt på öar (med undantag från Vätö, Björkö och Singö). Tillståndsplikt gäller inom vattenskyddsområde.

Norrtälje kommuns förvaltningsövergripande vattenplanering ska bidra till att ansvaret för och genomförandet av kostnadseffektiva vattenåtgärder samordnas i samhällsbyggnadsprocessen. Kommunen håller på att ta fram en vattentjänstplan i enlighet med de nya kraven i lagen om allmänna vattentjänster (LAV), samt uppdatering av VA-planen. Läs mer om dricksvatten i avsnittet Vatten och avlopp samt i Norrtälje kommuns Vattenplan (2022).

Senast ändrad: 2024-04-10