Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Fördjupning av översiktsplanen för Norrtälje stad - granskningsförslag

Miljökonsekvensbeskrivning

Den samlade bedömningen ger en övergripande bild av planförslagets påverkan på miljön.

Samlad bedömning av planförslagets konsekvenser

Miljöaspekt

Samlad bedömning

Miljökonsekvenser

Grön- och blåstrukturer

 

pil neråt  

Påverkan på naturmiljön bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser. Fridlysta arter, skyddade träd, områden med höga naturvärden och spridningssamband blir inte tillräckligt skyddade genom givna riktlinjer. Kan resultera i förlust av biologisk mångfald.

Kulturmiljö, stads- och landskapsbild

 

pil neråt 

Sammantaget bedöms planförslaget leda till små negativa konsekvenser för kulturmiljön och landskapsbilden.

Vatten

 

pil uppåt

Utan åtgärder innebär planen ökad belastning på vattenförekomster och kommunens tekniska system samt även ökad risk för översvämningar. De ytor som föreslås för åtgärder, tillsammans med riktlinjer för dagvattenhantering ger goda förutsättningar att begränsa eller undvika negativa effekter på vatten och bidra till att MKN kan följas. Sammantaget bedöms planförslaget kunna leda till positiva effekter med avseende på vatten.

Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt

 

pil neråt

Planen bedöms påverkan ge små negativa konsekvenser. En del av mark som idag nyttjas för areella näringar försvinner vilket minskar den totala jordbruks och skogsbruksmaken sett till hela kommunen. Det föreligger viss risk i sårbarheten av vattenförsörjning till planen. Åtgärder med avseende på dricksvatten behöver ske på kommunövergripande nivå.

Utglesning av staden, transporter och klimatpåverkan

 

pil neråt

Sammantaget bedöms planförslaget medföra små negativa konsekvenser för utglesning av staden, transporter och klimatpåverkan, då tydliga strategier och riktlinjer som kan verka för en uppfyllelse av kommunens miljö- och klimatstrategi saknas.

Mark och förorenade områden

 

pil uppåt

Eftersom stora delar av den mark som tas i anspråk ligger på förorenad mark innebär det att dessa kommer kunna tas omhand. Detta förutsätter att krav gällande lämplig hantering efterföljs.

Luftkvalitet, buller och människors hälsa

 

pil uppåt

Sammantaget bedöms planen bidra med små till måttligt positiva konsekvenser. Det finns förbättringspotential främst avseende riktlinjer men överlag bedöms planförslaget leda till flera förbättringar inom samtliga bedömningsområdet för dessa aspekter.

Rekreation och friluftsliv

 

pil uppåt

Sammantaget bedöms planen bidra med små till måttliga positiva konsekvenser. I och med att de identifierade bristområdena åtgärdas. Planen tar väl vara på rekreativa värden och ger styrning gällande andel grönyta i tillkommande bebyggelse. Finns risk för ökat slitage och där med förlust av natur- och kulturvärden.             

en grön pil uppåt vilket innebär att planen bedöms ha positiva konsekvenser. en gul pil åt höger vilket innebär att planen bedöms varken ha positiva eller negativa konsekvenser. en röd pil nedåt vilket innebär att planen bedöms ha negativa konsekvenser.

Bedömning mot miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsmål

Bedömning

Motivering

Begränsad
klimatpåverkan
pil neråt Trots att planförslaget innehåller framåtsyftande riktlinjer kring mobilitet så är ambitionsnivån, främst kopplat till klimatpåverkan från fysisk planering i stort inte tillräckligt hög för att med säkerhet kunna bidra till omställningen av netto nollutsläpp 2045.
God bebyggd
miljö
pil uppåt Verksamhetsområden i staden omvandlas med potential till positiva effekter genom att det kan skapa levande stadsdelar. Åtkomst till grönyta och rekreativa miljöer stärks. 
Grundvatten av
god kvalitet
pil åt höger Inga grundvattenförekomster eller betydande magasin i planen. Med de åtgärder som föreslås kan föroreningsbelastningen begränsas.
Levande sjöar och
vattendrag
pil uppåt Flertalet åtgärdsförslag med avseende på vattenbiotoper. Åtgärder och riktlinjer för dagvattenhantering kan bidra till att MKN uppnås.
Levande skogar pil åt höger Skogsområden kommer försvinna men riktlinjer kräver åtgärder vid påverkan. Planen beaktar skogsområden sett till rekreation.
Ett rikt odlingslandskap pil neråt Planen tar en förhållandevis liten andel jordbruksmark i anspråk. Risker kvarstår sett till fragmentering
Ett rikt växt- och djurliv pil neråt Bebyggelse föreslås inom sambandsområden och i anslutning till bevarandeområden. Planen har tydlig styrning för att skydda fridlysta arter samt upprätthålla spridningssamband. Biotopvårdande åtgärder för vattenbiotoper föreslås.
Frisk luft pil uppåt Flera prioriteringar inom det befintliga gatunätet som bland annat innebär sänkta hastigheter bedöms kunna förbättra luftkvaliteten.
Giftfri miljö pil uppåt Planen innebär att markföroreningar kommer kunna tas omhand och därigenom bidra till en minskad föroreningsbelastning.
Ingen övergödning pil uppåt Åtgärder och riktlinjer för dagvattenhantering kan bidra till att MKN uppnås.
Hav i balans samt
levande kust och
skärgård
pil uppåt Åtgärder och riktlinjer för dagvattenhantering kan bidra till förbättrad status för Norrtäljeviken
Myllrande våtmarker pil uppåt

Flertalet åtgärdsförslag med avseende på biotopvård samt återställande och stärkande av våtmarksområden.

Teckenförklaring

Bidrar till att uppfylla målet                                                                                                                         pil uppåt
Varken bidrar eller motverkar till att uppfylla målet pil åt höger
Motverkar att uppfylla målet pil neråt
Senast ändrad: 2024-07-02