Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Landsbygds- och skärgårdsutveckling

Riktlinjer för landsbygds- och skärgårdsutvecklingspeng

Landsbygds- och skärgårdsutvecklingspeng är riktade ekonomiska medel till stöd för platsutveckling, lokala utvecklingsgrupper och utvecklingsplaner, förstudier och bryggrelaterade åtgärder.

Nedan ges en översikt av vilka ändamål landsbygds- och skärgårdsutvecklingspengen finansierar och riktlinjerna för respektive kategori inom stödet. 

Här ansöker du om stödet

Stimulera lokala utvecklingsgrupper

Syftet är att förbättra dialog, delaktighet och lokal demokrati samt bidra till att den utvecklingskraft som finns inom lokalt förankrat utvecklingsarbete bättra tas tillvara.

En lokal utvecklingsgrupp är en grupp personer som gått samman för att engagera sig i utvecklingen av det område där de bor. Den har öppet medlemskap för alla som bor inom gruppens geografiska arbetsområde. Den är politiskt och religiöst obunden och har ett demokratiskt arbetssätt. Den arbetar med sin bygds framtid och utveckling ur ett helhetsperspektiv.

Villkor för stödet

Bidraget ska stimulera tillkomsten av nya lokala utvecklingsgrupper. Även befintliga utvecklingsgrupper kan få tillfälligt stöd. Ansökan bör innehålla en tydlig beskrivning av hur den lokala utvecklingsgruppen är förankrad i bygden.

Stödja lokala utvecklingsplaner

Syftet är att uppmuntra strategiskt framtagande av lokala utvecklingsplaner samt inventering och utvärdering av tidigare utvecklingsplaner och vilken roll de kan spela framöver.

Genom en lokal utvecklingsplan tas en gemensam viljeinriktning fram för bygden, såsom hur bygden ska se ut i framtiden och hur bygden når dit. Genom att på olika vis kommunicera utvecklingsplanens innehåll kan bygdens framtidsplaner spridas. Det ger bygden en röst och ökad möjlighet att väcka ett positivt intresse även utanför närområdet.

Villkor för stödet

Stöd kan ges till lokala utvecklingsgrupper som tar fram nya eller reviderar tidigare utvecklingsplaner. 

Främja förstudier

Syftet är främst att stödja åtgärder som har fastställts i den sökandes lokala utvecklingsplan.

Förstudier genomförs för att ta fram förutsättningarna för ett projekt. I förstudien klarläggs exempelvis omfattningen av projektet och vad som är möjligt att genomföra. Nuläget analyseras, projektinnehållet struktureras och intressenter kartläggs.

Villkor för stödet

Stöd till förstudier bedöms enligt samma villkor som för platsutveckling.

Möjliggöra platsutveckling

Syftet är att uppmuntra föreningars arbete med att ta tillvara och utveckla platsens specifika förutsättningar, värden, behov och upplevda attraktivitet samt stärkande av dess identitet. 

Villkor för stödet

Om stödet gäller en investering ska det anges. Det behöver också framgå hur den framtida driften och underhållet av investeringen ska skötas. Arbete med platsutveckling som främjar minskad användning av fossila bränslen och bidrar till att nå de lokala och nationella miljö- och klimatmålen uppmuntras särskilt. Läs om Norrtälje kommuns miljö- och klimatstrategi här. Åtgärder som har angetts i lokala utvecklingsplaner prioriteras.

Finansiera renovering eller restaurering bryggor

I Norrtälje kommun finns förutom ett mycket stort antal privatägda bryggor cirka 100 bryggor som möjliggör dels transporter av boende, deltidsboende samt besökare och dels transporter av gods, fordon och material. Bryggorna är viktiga länkar mellan hav och land och utgör därmed en viktig del av en levande skärgård.

Dessa 100-talet bryggor ägs till största del av vägsamfälligheter, byalag eller andra föreningsformer. Bryggorna omnämns och behandlas i kommunens bryggplan. I bryggplanen finns fem prioriteringsklasser. Kommunen utgår från prioriteringarna i denna bryggplan när beslut fattas om stöd för bryggrelaterade åtgärder. 

Renovering/restaurering av bryggor är ofta en kostsam utgift. Utan olika former av medfinansiering kan därför bryggåtgärder bli en stor belastning för till exempel de fastighetsägare som ingår i en förening eller samfällighet.

Förutom syftet att stödja föreningars och andra organisationers arbete med bryggrelaterade åtgärder och därigenom verka för en levande skärgård ska utvecklingspengens medel bidra till att säkra bryggornas allmänna användning.

Villkor för stödet

Vid ansökan av medel för renovering eller restaurering av bryggor prioriteras projekten med hänsyn till den kommunala bryggplanen.

Exempel på vad utvecklingspengen inte stödjer 

 • Drifts- och underhållskostnader
 • Bredbandsrelaterade åtgärder
 • Kostnader för kommunala åtgärder eller avgifter
 • Mark/grävarbete
 • Förbrukningsmaterial
 • Inventarier
 • Oförutsedda kostnader
 • Framtagande av webbplats
 • Dokumentationsinsatser

Generella villkor för ansökan

Stöd från landsbygds- och skärgårdsutvecklingspengen kan sökas under minst en ansökningsomgång per år. Ansökan skickas digitalt via e-plattformen. Endast föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer kan få stöd.

Dokument som styrker firmatecknare, styrelsens sammansättning och liknande ska bifogas. Även protokollsutdrag från föreningsbeslut om att söka medel ska framgå. Dokument om föreningens organisationsnummer bifogas också.

Ansökan handläggs av tjänsteperson på kommunstyrelsekontorets näringslivs- och etableringsenhet. Beslut fattas av kommunstyrelsen. I bedömningen beaktas särskilt jämställdhets- barn- och hållbarhetsperspektiv. Läs mer om kommunens arbete med jämställdhet här. Läs mer om kommunens förhållningssätt till barnperspektiv här. I bedömningen av ansökningarna sker samverkan med personer som handlägger andra stöd och fonder i Norrtälje kommun.

Ansökningar med hög grad av medfinansiering prioriteras. Ideellt arbete uppmuntras också. Medel kan inte sökas retroaktivt, vilket innebär att pengar inte kan beviljas om åtgärder i projektet har påbörjats eller utförts som den sökande söker stöd för. Det är inte heller möjligt att bevilja stöd för kostnader som den sökande har fått stöd eller bidrag för från kommunens andra finansieringskällor.

Sökande kan ansöka om medel för flera projekt, men endast ett projekt per ansökan. 

Krav på återbetalning blir aktuellt om den sökande inte har uppfyllt de villkor som meddelats i samband med beslut om stöd. I beslutet ska det framgå hur länge beslutet gäller och vad som behöver färdigställas efter att stöd utbetalts. Utbetalning sker när rekvisition har inkommit (skriven enligt mall som tillhandahålls till stödmottagare), efter att beslut fattats.

Projekt ska genomföras inom 1,5 år efter beviljad utbetalning. Om förändring sker under projekttiden ska detta meddelas till och godkännas av handläggare. 

Medel ska endast gå till det som den sökande har beviljats finansiering för. Om någon åtgärd ändras i förhållande till vad den sökande har beviljats stöd för ska ändringen meddelas till och godkännas av utvecklingspengens handläggare.  

Villkor för slutredovisning

Beviljade projekt ska slutredovisas när åtgärden är slutförd – senast tre månader efter att projektet har utförts. Slutredovisningen görs via en e-tjänst. Länk till e-tjänsten skickas till sökande som har fått sina projektansökningar beviljade.

Nedanstående information ska inkluderas i slutredovisningen:

 • Bakgrund till projektansökan (hämtas från projektansökan)
 • Mål och syfte med projektet (hämtas från projektansökan)
 • Samarbete och ledning/styrning (vilka parter har samarbetat och hur har ledning och styrning varit utformad och fungerat)
 • Personalresurser (hur många har arbetat i projektet och har det skett förändringar över tid)
 • Arbetsmetoder (vilka arbetssätt och metoder planerades och vilka har använts)
 • Ekonomi (vad var budgeterat och vad blev det ekonomiska utfallet fördelat på olika kostnader)
 • Resultat
 • Analys av resultat (hur blev resultatet i relation till projektets syfte och mål, hur blev projektet, vad blev bra och vad hade kunnat göras bättre)
 • Framgångsfaktorer
 • Framtid (vad händer efter projekttidens slut och vad blir den långsiktiga effekten)
 • Bilder från projektet
Senast ändrad: 2024-04-18