Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Jämställdhet och mångfald

Norrtälje kommun arbetar aktivt med jämställdhet, rättvis handel, hbtq-certifiering samt utbildning av medarbetarna inom FN:s barnkonvention.

Montage med många människor om jämställdhet.

För 60 år sedan antog Förenta nationerna deklarationen om mänskliga rättigheter där artikel nummer 1 lyder:

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla mot
varandra i en anda av gemenskap."

Det betyder jämställdhet mellan könen, allas lika värde oavsett sexuell läggning.
Jämlikt bemötande vare sig du är fattig eller rik, gammal eller barn, frisk eller sjuk.
Norrtälje kommun följer den världsomspännande rörelse utifrån FN:s globala mål som lagstadgar mot ojämlikhet, som utarbetar riktlinjer för en mer rättvis värld där allas behov och värde respekteras.

Norrtälje kommun ska kännetecknas av alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Jämställdhetsintegrering 

Den strategi för att uppnå jämställdhet som används i Norrtälje kommun är jämställdhetsintegrering. Det innebär att ett jämställt perspektiv ska finnas med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg i processerna. Alla beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för kvinnor, män och icke-binära. Det här gäller inte bara övergripande myndighetsbeslut, utan även vardagsbeslut som vilken arbetsuppgift som ska prioriteras framför en annan.

En förutsättning för att kunna arbeta med jämställdhet är att vara medveten om vilka normer som finns i samhället, och hur de påverkas oss. Det handlar inte om att vi inte ska ha några normer alls i samhället, utan om att vi ska vara medvetna om vilka normer vi har och hur de påverkar oss, så att vi inte omedvetet behandlar varandra illa.
Genom att ta medveten ställning till vilka normer vi vill ha i samhället skapar vi möjlighet till delaktighet för fler människor.

Norrtälje kommun har en pågående utbildningssatsning för att säkerställa att all personal ska få den grundläggande kompetens på jämställdhetsområdet som krävs för att vi ska kunna arbeta jämställdhetsintegrerat.

Värdegrund

Norrtälje kommuns värdegrund präglar allt arbete.

• Invånaren först
• Allas lika värde
• Höga förväntningar

Länkar

Nedanstående deklarationer och konventioner är inte bara namnteckningar på ett dokument. De förutsätter alla mätbara och konkreta handlingsplaner i arbetet för en bättre värld.

Läs om jämställdhet i kapitel 10 sidan 23 i Mål & Budget 2019-2021 

Handlingsplanen för Norrtälje kommuns arbete utifrån CEMR:s deklaration för jämställdhet 2018-2021

Plan för mångfald och jämställdhet

Länkar till sidorna om våld i nära relationer:

Stöd från Norrtälje kommun
Socialstyrelsen
Kvinnofridslinjen

Senast ändrad: 2022-09-06