Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Så hanterar Norrtälje kommun personuppgifter

Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur personuppgifter hanteras. Det är en lagstiftning som är gemensam för hela EU om hur personuppgifter får behandlas. I Sverige finns en kompletterande dataskyddsförordning och dataskyddslag.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Norrtälje kommun behandlar personuppgifter i alla verksamheter och följer gällande lagstiftning i dataskydd. För att personuppgifter ska få behandlas måste det finnas lagstöd. Grund för att behandla personuppgifter är rättslig förpliktelse, myndighetsutövning eller uppgift av allmänt intresse, avtal eller samtycke.

Personuppgifter lagras och raderas efter gällande lag och kommunens dokumenthanteringsplaner samt reglemente för arkiv. 

Att behandla en personuppgift

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur behandling av personuppgifter får göras. Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Generella regler för alla EU-länder finns i Dataskyddsförordningen, GDPR. 

Dataskydd på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Personuppgifter som behandlas i våra tjänster

När du skickar e-post, lämnar synpunkter eller använder våra e-tjänster på webbplatsen lagras och behandlas dina personuppgifter i syfte att Norrtälje kommun ska kunna nå dig när vi svarar på din fråga.  Genom att du använder våra e-tjänster godkänner du att Norrtälje kommun lagrar och behandlar dina uppgifter. Känsliga personuppgifter i e-post krypteras och du behöver e-legitimation för att låsa upp dem. Det är endast berörda tjänstemän som tar del av dina personuppgifter. Ibland hämtar vi dina personuppgifter från exempelvis Skatteverket.

Tänk på

Alla uppgifter du mejlar till oss blir allmän handling. Det betyder att vem som helst kan begära att få ut dina uppgifter. Men om du har skickat in känsliga uppgifter skyddas de oftast av sekretess.

Om du saknar fullständigt personnummer och har ett så kallat samordningsnummer ska du inte använda våra e-tjänster som kräver e-legitimation. Samma gäller om du har skyddade personuppgifter. 

Dina rättigheter skyddas

Den gemensamma EU-förordningen är till för att skydda din integritet och genom den har du numera utökade rättigheter vad det gäller hur dina personuppgifter hanteras.

  • Rätt till registerutdrag: Du har rätt att av personuppgiftsansvarige få bekräftat om personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade.
  • Rätt till radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen.
  • Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om vissa förutsättningar gäller, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen, ett samtycke återkallas och det finns inte någon annan rättslig grund eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Den här rättigheten skiljer sig från rätten att bli raderad på så sätt att den registrerade motsätter sig att uppgifterna raderas och vill istället att användningen begränsas.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att flytta personuppgifter som behandlas automatiskt, från en personuppgiftsansvarig till en annan, när det är tekniskt möjligt.
  • Rätt att göra invändningar: Det finns möjligheter för dig att under vissa förhållanden göra invändningar mot en behandling.
  • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten: Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att Norrtälje kommun behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgifter som finns i allmän offentlig handling är undantagna i Dataskyddsförordningen– offentlighetsprincipen går alltid före. Om du vill ta del av allmän handling, ska du inte använda e-tjänsten för begäran av registerutdrag utan kontakta istället respektive nämnd direkt.

Läs mer om allmänna handlingar.

Begäran om registerutdrag

Du kan begära registerutdrag över dina personuppgifter som kommunen behandlar via en e-tjänst med hjälp av e-legitimation eller via kommunens kontaktcenter från och med 25 maj 2018. För att värna om en hållbar kommun ber vi dig att använda den digitala tjänsten för registerutdrag.

Begäran om registerutdrag

Senast ändrad: 2023-10-13