Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Förutsättningar

Norrtälje stad hyser och omges av naturmiljöer som kännetecknar Norrtälje kommun. Här finns en hög biologisk mångfald och en stor variation av naturmiljöer.

Kopplingen till skärgården, äldre natur- och kulturlandskap med ängar, hamlade träd och åkrar, gamla barrskogar, skärgårdsnaturskogar, kalkpåverkade rikkärr och naturbetesmarker är inslag som tillsammans byggt upp den unika natur som kommunen idag präglas av.

I Norrtälje stad finns en mängd kulturmiljöer och fornminnen. Staden är formad och påverkad av människor över tiden. Parker, träd, alléer, fornlämningar samt natur‐ och friluftsområden ingår i stadens kulturella helhet. Norrtälje stads personlighet formas av samspelet mellan bebyggelse, parker och vatten. De gröna ytorna är många gånger en viktig del av ortens kulturhistoria. Norrtälje stad har som vision att växa hållbart. Förändringar i den fysiska miljön ska tillsammans med stadens grönstruktur bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Var det byggs och hur mark och vattenområden används är viktiga ställningstaganden för att skapa en hållbar utveckling för staden. Avvägningar för hur stadens marktillgångar och resurser bör användas samt fördelas är grundat på efterfråga och behov av bostäder, industrier, grönytor och infrastrukturanläggningar.

I samband med dessa planeringsprocesser är det viktigt med underlag som betonar grönstrukturens roll och värde. Att arbeta med grönytor som ett stadsbyggnadselement ska resultera i ett bättre fungerande och mer hållbart samhälle; både för människor och natur. Grönstrukturen i staden med dess tätortsnära natur är även mycket värdefull, inte minst för barnens lek och upplevelse. Naturen är en variationsrik lekmiljö för barn, som inspirerar till en friare lek. Gröna ytor i staden är också exempelvis viktiga för avlastningen av dagvatten vid kraftiga regn och vid översvämningar av vattendrag. Grönytor kan fördröja och infiltrera vattnet. På detta sätt möjliggörs en reningsprocess av potentiellt farliga partiklar i dagvattnet innan det når ett vattendrag.

De nationella miljökvalitetsmålen

För strategin kan fyra stycken nationella miljökvalitetsmål anses extra betydelsefulla; ett rikt växt- och djurliv, en god bebyggd miljö, levande skogar och ett rikt odlingslandskap.

Folkhälsomål

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Till detta mål hör elva delmål till varav följande två mål kan anses särskilt relevanta för grönstrukturstrategin; barn och ungas uppväxtvillkor och fysisk aktivitet.

Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. I barnkonventionen finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Översiktsplan 2040 för Norrtälje kommun

Två av framtidsfrågorna i Norrtälje kommuns gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, är särskilt aktuella i en grönstrukturstrategi för Norrtälje stad.

Dessa frågor är:

  • Nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter
  • Hela kommunen ska växa genom Norrtälje stad. Enligt översiktsplanen ska grönstrukturen i tätorterna vara attraktiva, sammanhängande och tillgängliga.

Kommunens gällande översiktsplan anger att förutsättningarna för områdesskydd enligt miljöbalken bör utredas för bland annat områdena Färsna, Mellingeholm, Sessön, Vigelsjö (utvidgning) och Eklund-Lundaströmmen. Områdesskydd behandlas dock inte i grönstrukturstrategin utan det är särskilda processer som måste ske separat.

Utvecklingsplan för Norrtälje stad

Enligt utvecklingsplan för Norrtälje stad, antagen av kommunfullmäktige 2004-03-29, lever en väl fungerande stad i symbios med sin omgivande natur. Stadens inre grönska bör med hjälp av stråk ingå i ett större sammanhang med omgivande grönområden med sina olika värden för naturvård och friluftsliv. På detta sätt bildas en struktur där bebyggelsen samverkar med naturvård och friluftsliv samt med värdefulla mark- och vattenområden. Staden har goda förutsättningar för naturoch rekreationsområden i alla riktningar.

Utvecklingsplanen för Norrtälje stad anger vidare att en uthållig stad är ett viktigt målområde där ekologisk hållbarhet väl kan förenas med ekonomisk bärkraft. Inriktningen är att bygga stad i staden vilket bland annat ställer krav på att bebyggelsen på ett tydligt sätt ska samverka med de offentliga rummen – gator, torg, parker, kajer etc.

Bevarandeprogram för Norrtälje stadskärna

Enligt bevarandeprogram för Norrtälje stadskärna bör grönska på gårdar och öppna platser som ger gaturummen en mjuk inramning bibehållas och vårdas. Trädplantering och återplantering av tidigare borttagna träd rekommenderas där så erfordras för gatubilden. Zetterstenska parken beskrivs i bevarandeprogrammet som en miljö som är viktig i bevarandesynpunkt och årummet beskrivs som det bästa sättet att få njuta av dåtidens enda centrala grönstråk i Norrtälje. Parker och planteringar beskrivs ha ett mycket stort värde för stadsmiljön.

Fördjupad översiktsplan för Färsna

Färsna omfattas av en fördjupad översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16. Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Färsna är att skapa en ny stadsdel med närhet till både stadskärnan och naturen. Idag är stora delar av Färsna bebyggt. Färsna gård, som har anor från 1700-talet och är omgärdad av lämningar från brons- och järnåldern, ska enligt den fördjupade översiktsplanen bevaras för allmänt ändamål som tillgång för närboende och hela staden. Markerna här ska hållas öppna för allmänheten och området mellan bebyggelseplaner och Porshanken föreslås utgöra naturvårdsområde. Med sådana höga natur- och kulturvärden föreslås det också i kommunens gällande översiktsplan att Färsna gård med omnejd ska utredas för skydd enligt miljöbalken. Färsna redovisas i karta 2.

Fördjupad översiktsplan Nordrona

Nordrona omfattas av en fördjupad översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2005-11-28. Den fördjupade översiktsplanen anger inriktning bostäder, verksamheter och naturmark där kulturlandskapet ingår. Det finns ett stort bevarandeintresse för områdets höga natur- och friluftslivsvärden enligt planen. Nordronas många stigar och grusvägar hjälper även till att göra hela naturområdet lättillgängligt för allmänheten. Nordrona redovisas i karta 2.

Trädvårdsplan

I stadskärnan har ca 600 solitärträd inventerats. Träden växer på olika ytor såsom gräsytor, planteringar och hårdgjorda miljöer längs med gator. I kommunens trädvårdsplan finns fakta om varje träd, till exempel vilken art trädet är, diametern på stammen och bredden på trädkronan. Även en bedömning av hur trädet mår har genomförts och dokumenterats. För att de inventerade träden ska kunna utvecklas och må så bra som möjligt finns olika åtgärdsförslag i planen. Exempel på åtgärder är beskärning, kronstabilisering och vård av marken där trädet växer.

Pågående detaljplaneprojekt

Flera exploateringsprojekt i staden fortgår under tiden som grönstrukturstrategin för Norrtälje stad har tagits fram (Karta 3). Områden där det idag pågår detaljplaner omfattar emellanåt mycket stora områden som även innefattar grönytor med kända natur- och friluftsvärden. I detaljplaneringen genomförs som regel naturvärdesbedömningar när jungfrulig mark och grönytor ianspråktas för planerad exploatering. Detta kan underlätta när valet av grönytor som ska bevaras fastställs och olika samhällsintressen ska vägas mot varandra.

Det finns områden i Norrtälje stad som idag används som grönytor men där en äldre detaljplan anger ett annat intresse på platsen, exempelvis bostadsbebyggelse. Detaljplaner är styrande dokument och här kan nya och äldre intressen på nytt behöva att vägas gentemot varandra. Det är då viktigt att se grönområdets betydelse och funktion både i närbild och i ett helhetsperspektiv och vad konsekvensen blir om detaljplanen verkställs. Det som fastställdes i detaljplan för 30 år sedan behöver inte ha samma aktualitet på denna plats i staden i dag.

Senast ändrad: 2022-12-30