Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Västra vägen, delen förbi Norrtälje

Beskrivning

Väg 76 leder idag genom centrala Norrtälje. Den blandade genomfartstrafiken (13% av trafiken) och lokaltrafiken mellan stadsdelarna norr och söder om Norrtäljeån innebär stora problem vad gäller framkomlighet, trafiksäkerhet och störningar. Problemen är störst under sommartid. Längs nuvarande väg 76, Stockholmsvägen, genom Norrtälje, finns en stor mängd gatukorsningar och enskilda utfarter. Det saknas utbyggda hållplatser och plan- och profilstandarden är delvis mycket låg. Lokaltrafik blandas med genomfartstrafik, samtidigt som tung trafik och trafik med farligt gods passerar genom stadskärnan. Risk finns att miljöfarliga utsläpp når Norrtäljeån vid en trafikolycka inne i Norrtälje. Gång- och cykelbanor finns utbyggda utmed väg 76, utom på delen vid Vingelebacke, där såväl gång- som cykelbanor och vägrenar saknas. Avsaknaden av vänstersvängkörfält i kombination med de många in- och utfarterna och busshållplatser utan möjlighet för bussen att lämna körbanan innebär att framkomligheten begränsas under högtrafiktid. Helgtrafiken, speciellt fredagsdygn under sommarhalvåret, medför att flera hundra meter långa köer kan bildas. Köerna når vid vissa tillfällen ända ut på avfarten från E18. Sammantaget kan sägas att bristerna i vägstandard utgör ett växande problem för både genomfarts- och lokaltrafik, inte minst för de boende i centrala Norrtälje och utmed vägavsnittet vid Vingelebacke. En ny genomfart erfordras i ett nytt läge väster om den centrala staden, för att en godtagbar trafik- och boendemiljö ska erhållas i centrala delarna av Norrtälje. Utöver genomfarts-funktionen kommer Västra vägen även fördela trafiken smidigare mellan stadens norra och södra delar. Västra vägen ska enligt utvecklingsplanen för Norrtälje "genomföras med en utformning som innebär en kombination av förbifart och huvudled i stadens trafiknät". E18, Västra vägen och Vätövägen, som del i en överordnad vägstruktur, ger en ram för stadens infarter och gatusystem."

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 28 maj 2009.

Till Norrtälje växer
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.