Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Miljöfarlig verksamhet

Här får du information om verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

En del miljöfarliga verksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Det innebär att tillstånd ska finnas eller att en anmälan ska ha gjorts, innan man börjar anlägga, bygga, driva eller ändra verksamheten.

Anmälnings- eller tillståndsplikt?

Vilka verksamheter som omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt anges i miljöprövningsförordningen.

Miljöprövningsförordningen (riksdagen.se)

Verksamheter som är betecknade som C-verksamheter ska anmäla till Bygg- och miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten eller åtgärden påbörjas.

Anmäl en miljöfarlig verksamhet eller åtgärd (norrtalje.se)

Verksamheter som enligt bilagan till förordningen har beteckningen A eller B är tillståndspliktiga.

Ansökan om tillstånd för A-verksamheter ska skickas till Mark- och miljödomstolen.

Ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hos Mark- och miljödomstolen

Ansökan om tillstånd för B-verksamheter ska skickas till Länsstyrelsen.

Ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hos Länsstyrelsen

Ändra en verksamhet

Om du ska göra en ändring av en befintlig verksamhet som klassas som miljöfarlig kan du behöva anmäla eller söka tillstånd för din ändring. 

Ändringen är anmälningspliktig om den har betydelse ur störningssynpunkt, detta kan exempelvis handla om att ändringen:

 • medför ökning av förorening eller ökning av annan störning så att en olägenhet från miljö- och hälsosynpunkt kan uppstå
 • är omfattande i relation till vad det står i eventuellt beslut från Bygg- och miljönämnden
 • innebär att helt ny eller annan teknik används
 • medför att verksamhet, lokaler eller utsläppspunkter utformas på annat sätt än vad som bestämts i ett eventuellt beslut från Bygg- och miljönämnden
 • leder till att eventuellt beslut från Bygg- och miljönämnden inte återspeglar den verksamhet som faktiskt bedrivs.

Om ändringen är anmälningspliktig ska du skicka in en ny anmälan om miljöfarlig verksamhet till Bygg- och miljönämnden. Du ska anmäla ändringen senast sex veckor innan ändringen sker.

Kontakta alltid Bygg- och miljönämnden om du är osäker på vad som gäller inför en planerad förändring.

Avveckla en verksamhet

Om du avser avveckla din verksamhet ska du kontakta Bygg- och miljönämnden för att klarlägga förutsättningarna vid en nedläggning. Vid en avveckling/nedläggning kan det vara nödvändigt att vidta åtgärder för att minimera risken för framtida påverkan på omgivningen. Vid en avveckling bör det därför tas fram en avvecklingsplan som beskriver hur nedläggningen avses gå till.

Detta bör beskrivas i avvecklingsplanen:

 • Omhändertagande av processutrustning inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor. Bör vara omfattande och redovisa alla processdelar.
 • Om det finns en energianläggning för produktion av processenergi ska man beskriva hur denna ska avvecklas och omhändertas. Till exempel tömning och rengöring av oljecisterner.
 • Avveckling av processavloppssystem. Rengöring och eventuell stängning.
 • Omhändertagande av eventuella reningsanläggningar och kemikalier och slam från dessa.
 • Omhändertagande av kemikalier och oljor. Vart ska restprodukter och farligt avfall sändas? Rengöring och/eller borttagande av tankar och distributionssystem.
 • Omhändertagande av eventuell luftreningsutrustning samt rengöring av ventilation.
 • Omhändertagande av tryckluftssystem, elsystem (exempelvis transformatorer).
  Behov av rengöring/sanering av väggar, golv och tak. Beskrivning av hur detta ska göras.
 • Rivning av byggnader eller andra större anläggningsdelar. Frågor om rivningslov ställs till Bygglovsavdelningen. Det är också hit man lämnar in ansökan om rivningslov.
 • Genomförd eller planerad miljöteknisk undersökning av föroreningar i mark,- grundvatten och/eller byggnad.
 • Information om eventuella framtida planering/användning av lokaler eller verksamhetsyta.

Behöver du vidta saneringsåtgärder?

En sanering ska anmälas till Bygg- och miljönämnden om saneringsåtgärderna riskerar att medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna, och denna risk inte bedöms som ringa.

Senast ändrad: 2023-07-11