Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kemiska bekämpningsmedel

Här får du information om olika sorters kemiska bekämpningsmedel och i vilka fall du behöver ansöka om tillstånd eller göra en anmälan innan användning.

Bekämpningsmedel är kemiska produkter som är avsedda att skydda mot att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Användning av bekämpningsmedel ska dock undvikas så långt som möjligt. Bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen och ha ett registreringsnummer.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

Biocidprodukter

Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Behörighetsklasser för bekämpningsmedel

I Sverige har vi ett system med behörighetsklasser för kemiska bekämpningsmedel och biologiska bekämpningsmedel som innehåller mikroorganismer. Behörighetsklassen visar vem som får använda ett bekämpningsmedel. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. Medel i klass 3 får användas av alla, det vill säga även av privatpersoner.

Förbud, tillstånd- och anmälningsplikt för användande av växtskyddsmedel

Förbud för användande

Områden där det är förbjudet att använda växtskyddsmedel:

 • På ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
 • På skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • I parker, trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • Inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • På tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • På växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Tillståndsplikt

Tillstånd krävs från Bygg- och miljönämnden vid yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel inom dessa områden:

 • I sådana parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 37 § pkt 3 i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten
 • På vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälningsplikt

Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till Bygg- och miljönämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom dessa områden:

 • På vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter
 • Karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen
 • På banvallar
 • Inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel eller krav på tillstånd enligt 40 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Du som beställare eller fastighetsägare ses som verksamhetsutövare och ska skicka in en skriftlig tillståndsansökan eller anmälan till Bygg- och miljönämnden i god tid innan behandling av växtskyddsmedel planeras att genomföras.

Innan det kan bli aktuellt med en ansökan om tillstånd eller en anmälan är den som överväger att använda växtskyddsmedel skyldig att göra en bedömning om syftet med bekämpningen kan uppnås med metoder som ger en lägre miljöbelastning. Kemisk bekämpning bör övervägas först då det kan konstateras att syftet med bekämpningen inte kan uppnås med några andra metoder.

Utbildning för att sälja eller distribuera växtskyddsmedel

Du som säljer  eller distribuerar växtskyddsmedel ska  ha genomgått en utbildning för att få distribuera växtskyddsmedel. Vid försäljning ska det finnas minst en utbildad person tillgänglig för att ge kunder information om hur medlet ska användas, vilka hälso- och miljörisker som kan finnas och hur man ska hantera medlet för att minska riskerna. 

Mer information om utbildning på Kemikalieinspektionens hemsida

Yrkesmässig spridning av biocidprodukter

För användning av biocidprodukter gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter. Detta innebär att man har underrättelseskyldighet vid yrkesmässig spridning av vissa biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till. Informera allmänheten senast i samband med att spridningen av biocidprodukter påbörjas. Underrätta kommunen senast i samband med att spridningen sker eller omedelbart därefter.

En underrättelse ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter och till den för vars räkning spridningen sker
 • Syftet med bekämpningen
 • Biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen
 • Tidpunkt eller beräknad tidsperiod, samt plats för spridningen
 • Vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön

Gamla kemikalier

Tänk på att gamla förbjudna kemikalier inte får användas utan ska lämnas in till en återvinningsstation för att förstöras. 

Läs mer om vilka bekämpningsmedel som är (eller tidigare har varit) godkända i Sverige hos Kemikalieinspektionen.

Bekämpningsmedelregistret (Kemikalieinspektionen)

Senast ändrad: 2023-07-11