Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Fördjupning av översiktsplanen för Rimbo

Dagvatten

Dagvatten från Rimbo avleds idag huvudsakligen till recipienterna Långsjön, Skedviken, Syningen, Norrtäljeån-Vallbyån och Norrtäljeån-Balkensån, se karta Teknisk försörjning dagvatten - naturliga områden.

Visa kartan i helskärm

Kartan visar naturliga avrinningsområden för dagvatten, dvs de recipienter dit dagvattnet rinner om det inte omleds via dagvattenbrunnar, diken eller liknande.

Planområdet utgörs mestadels av sandig morän och lera men det förekommer även urberg, postglacial sand, isälvssediment och torv. Detta innebär att infiltrationsmöjligheterna för renat dagvatten varierar inom området med sämre möjligheter för infiltration på platser bestående av lera och urberg och bättre infiltrationsmöjligheter i områdena där jordarten är sand, isälvsmaterial och torv. Det innebär också att risken för att förorena mark- och grundvatten från orenat dagvatten är större inom områden med stor genomsläpplighet. Därför är det viktigt att dagvattnet genomgått en rening innan den tillåts infiltreras ner i marken eller att den släpps till recipient.

Inom vattenskyddsområdet Rimbo-Bergby gäller skyddsföreskrifter som begränsar hanteringen av dagvattnet inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna tillåter ingen infiltration till grundvattenmagasinet utan föregående rening.

Avledningen av dagvatten inom planområdet sker via ett separat dagvattenledningsnät vars tillrinningsområde framgår av kartan Teknisk försörjning dagvatten - tekniska områden. I de områden som inte avvattnas av ett ledningsnät sker avrinningen ytledes utifrån landskapets höjder. Den allmänna dagvattenanläggningen dimensioneras enligt VA-huvudmannens, vid tillfället för anläggande, gällande branschstandard (Svenskt Vatten).

Regn som överskrider VA-huvudmannens ansvar enligt branschstandard, ska avledas utanför den allmänna dagvattenanläggningen, till exempel på markyta. Läs mer om kraftiga skyfall under Klimatrelaterade risker. Kravet på hur mycket dagvatten den allmänna dagvattenanläggningen ska kunna omhänderta har ökat genom åren. Det innebär att befintligt dagvattenledningsnät inom planområdet i nuläget är dimensionerat för olika mängd vatten i olika delar av bebyggelsen. För att dagvattnet ska nå dagvattenanläggningen på ett säkert sätt krävs en korrekt höjdsättning.

Länshållningsvatten som uppkommer i samband med schaktning och sprängning vid utbyggnad ska omhändertas enligt Kommunens riktlinjer.

Visa kartan i helskärm

Kartan visar tekniska avrinningsområden för dagvatten dvs de recipienter dit dagvattnet rinner med beaktande av dagvattenbrunnar, diken och liknande.

Utveckling

Norrtälje kommun antog 2017-11-06 en dagvattenstrategi, Dagvattenstrategi för Norrtälje kommun, som grundar sig i kommunens fördjupande dagvattenpolicy. Den fördjupade dagvattenpolicyn antogs i kommunfullmäktige 2016-12-19 § 270. I strategin betonas att Norrtälje kommun ska ha en dagvattenhantering som verkar för långsiktigt hållbara lösningar där dagvattnet ses som en resurs och skapar värden för stadsmiljön genom att vara estetiska och funktionella inslag i landskapet, att bebyggda områden inte ska drabbas av skador vid översvämningar samt minimera negativ påverkan på människa och miljö. Dagvattenstrategin gäller såväl befintliga områden som vid nybyggnation och omvandling. Dagvattenstrategins huvuddrag är att:

 • Planeringen ska ske i tidigt skede för långsiktigt hållbar och klimatsäker dagvattenhantering.
 • Byggnader och samhällsviktiga anläggningar ska placeras och höjdsättas så att översvämningar inte orsakar betydande skador.
 • Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt genom infiltration och i andra hand genom fördröjning inom tomtmark. Då kan avledning av dagvatten till annan plats/anläggning minimeras eller helt undvikas.
 • Dagvattenflödet ska tas omhand på ett säkert och långsiktigt hållbart sätt. Dagvattenlösningar bör göras synliga och estetiskt tilltalande samt där det är möjligt integreras i parker och rekreationsområden.
 • Utsläpp till recipient ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt.

Föroreningsbelastningen till recipienterna förväntas öka med den planerade utvecklingen inom planområdet liksom mängden dagvatten. För att uppnå en god vattenkvalitet i omkringliggande recipienter, enligt dagens och framtidens krav (se kapitel MKN vatten) är det nödvändigt att minska föroreningsbelastningen.

Arbetet med kravställning på rening och fördröjning av dagvatten på kvartersmark och allmän platsmark behöver fortgå både inom detaljplanearbete och vid annan ombyggnation inom planområdet. Det är även viktigt att ett uppströmsarbete startas upp för att minimera vad som släpps mot både recipienter och den allmänna dagvattenanläggningen, både i ny och befintlig bebyggelse. Arbetet med att se till att föroreningarna inte ens hamnar i dagvattnet, är mycket viktigt för en hållbar dagvattenhantering. Åtgärdsnivåer för hållbar dagvattenhantering behöver säkerställas.

För att skapa förutsättningar för en god vattenkvalitet och minimera risker för översvämning och andra dagvattenrelaterade problem behövs en övergripande planering för hur dagvattnet i hela planområdet ska hanteras. Den övergripande planeringen behöver tydliggöra vilka behov av dagvattenhantering som finns i både befintlig och ny bebyggelse. Framför allt är det viktigt att säkerställa att ytor avsedda för dagvattenanläggningar finns att tillgå i den omfattning som behövs för att kommunen ska kunna utföra sitt uppdrag på ett hållbart sätt. Utifrån grundkarta, topografi och befintligt ledningsnät har ett arbete påbörjats där ett antal potentiella platser för åtgärder ringats in. De möjliga åtgärdsplatserna har baserats på läge i förhållande till ledningsnätet, tillgängligt utrymme och höjdförhållanden. 

Utifrån målsättning om en hållbar dagvattenhantering och för att klara nuvarande och kommande krav finns det ett stort behov för kommunen och VA-huvudmannen att prioritera utbyggnad av dagvattenanläggningar efter de behov som finns inom planområdet. Det finns i nuläget ett stort behov av både anläggningar för rening och fördröjning av dagvatten både inom befintlig och ny bebyggelse. Med rätt typ av dagvattenanläggningar kan dagvattnet nyttjas som en positiv resurs i samhället, i stället för att orenat släppas ut och förorena sjöar och vattendrag.

Kapacitet och skick på VA-huvudmannens befintliga dagvattenledningsnät behöver utredas i samband med all planering av ny och befintlig bebyggelse. För att få en bättre bild av ledningsnätets kapacitet har en hydraulisk dagvattenmodell tagits fram för planområdet.

Läs mer om vattenvårdsområden i kapitlet Grön- och blåstruktur. För mer ingående beskrivningar av hur omhändertagande av dagvatten kan ske i Rimbo hänvisas till Dagvattenutredningen (WSP 2023).

Riktlinjer

 • Ett systematiskt uppströmsarbete behöver bedrivas för att begränsa utsläpp av oönskade ämnen till dagvattnet.
 • Erforderlig rening och fördröjning av dagvatten på kvartersmark och allmän platsmark behöver säkerställas både inom detaljplanearbete och vid annan ombyggnation inom planområdet.
 • En övergripande plan för hur dagvattenhanteringen ska utformas inom planområdet och tillräckliga åtgärdsnivåer behöver tas fram för att skapa förutsättningar för en god vattenkvalitet och en hållbar hantering av dagvatten.
 • För en hållbar dagvattenhantering behöver ytor lämpliga för allmänna dagvattenanläggningar avsättas i nödvändig omfattning både inom befintlig och ny bebyggelse.
 • Genom att ta hänsyn till dagvattenhantering i ett tidigt planeringsskede finns fler möjligheter att hitta ytor som kan användas för fördröjning och rening av dagvatten.
 • Målsättningen ska vara att på sikt ha en dagvattenhantering där dagvatten inte når recipienten orenat.
 • Orenat vatten ska inte heller släppas ut i befintliga vattenmiljöer med känsliga arter, som redan befintliga våtmarker, sumpskogar, bäckar och småvatten.
 • Ta fram åtgärdsnivåer för hållbar dagvattenhantering i Rimbo
 • Utgå från områden markerade för Vattenvård, dagvatten- och översvämningshantering i mark- och vattenanvändningskartan i det fortsatta arbetet med lokala åtgärdsprogram och liknande handlingsplaner för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten
 • Inför vattenvårdande åtgärder i befintlig bebyggelse, för att uppnå god status på Långsjön, enligt åtgärdsprogram för vatten.

 

Senast ändrad: 2023-12-19